-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μαθησιακά αποτελέσματα ΠΠΣ

Τμήμα Ιατρικής

05.11.2019


Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, έχει ως κεντρική επιδίωξη την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών.

Σκοπός και στόχοι-Όραμα

«Η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που αποσκοπεί στην αποφοίτηση ιατρών με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, με επάρκεια βασικών δεξιοτήτων και δυνατότητες να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις επιζητώντας την αριστεία. Επίσης, να έχουν ενδιαφέρον για την καινοτόμο έρευνα και να διέπονται από τα ιδανικά της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και  το απαράμιλλο ιατρικό ήθος». Η μύηση του φοιτητή στην Ιατρική, ώστε να είναι ικανός τελειώνοντας τις σπουδές:

Να έχει ικανές γνώσεις βασικών επιστημών και να είναι εξοικειωμένος με τις τρέχουσες βασικές κλινικές δεξιότητες της σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης.

Να είναι ικανός να διαγιγνώσκει, να αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει τις συχνότερες παθήσεις και νοσήματα του πληθυσμού, μέσω κριτικής σκέψης και σύνθεσης των γνώσεων τους.

Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ασθενείς, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Να διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και ιατρικό ήθος και να είναι αφιερωμένος στους  ασθενείς που οφείλουν να υπηρετούν.

Τέλος, στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στους απόφοιτους της σχολής μας, την αγάπη για την έρευνα, το ενδιαφέρον για την διδασκαλία των νεότερων συναδέλφων, την ικανότητα στοχασμού και αυτοκριτικής και την προσπάθεια για διαρκή συνεχιζόμενη εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην μελλοντική άσκηση του λειτουργήματος τους.

Η ανωτέρω διατύπωση εξειδικεύεται στα ακόλουθα σημεία, τα οποία αφορούν τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικά:

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες :

Γνώσεις

Να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις και κριτική κατανόηση βασικών θεωριών και αρχών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένες επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες και αρχές στην Ιατρική Επιστήμη.

Ἄριστος ἰατρὸς ἐστιν ὁ πάντα πράτων ἐν ἰατρικῇ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Γαληνός 19, 3555

έλειός ἐστιν ἰατρὸς ὁ ἐν θεωρίᾳ και πράξει καταρτισμένος Γαληνός 19, 3555

 

Ικανότητες

1. Να είναι σε θέση με κριτική σκέψη να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν.

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν ( Προτρεπτικοί Λόγοι Ιπποκράτης)

2. Να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία από την κλινική εξέταση για να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες κρίσεις βασισμένες σε επιστημονική επιχειρηματολογία.

( Διὸ δεῑ … μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην (Ιπποκράτης, Περί Ευσχημοσύνης(§5)

3. Να δύνανται να  αμφισβητούν με τεκμηριωμένο τρόπο την καθεστηκυία γνώση

 

Δεξιότητες

1. Να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες

2. Aνάληψη ευθύνης και λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας

3. Να μπορούν να αναπτύσσουν την επιστημονική τους δραστηριότητα με ομαδικό πνεύμα (team  work  spirit).

(Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς,ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή (Ιπποκράτης))

4.Να επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορά να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, πνεύμα μαθητείας και δια βίου εκπαίδευσης.

(Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπο).