-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νομοθεσία - Συνδέσεις

Τμήμα Ιατρικής

20.07.2016

                                             

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 3374, ΦΕΚ Α 189/2-8-2005 Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.

Νόμος 3577, ΦΕΚ Α 130/8-6-2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. 

Νόμος 3794, ΦΕΚ Α 156/4-9-2009   Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3848, ΦΕΚ Α 71/19-5-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ