Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Ογκολογικής Κλινικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Ογκολογικής Κλινικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Λάρισα, 28/26-01-2024

O Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας, Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4957/2022, το άρθρο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας της Ογκολογικής Κλινικής του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τομέα Παθολογίας από 26/01/2024 έως και 09/02/2024 με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση g-tomeaspathologias@uth.gr. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση του/της υποψηφίου/ας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση g-tomeaspathologias@uth.gr , η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/02/2024 και από ώρα 09:00 έως 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»)  του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ 147084/Ζ1/16.11.2021 Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ 5364/19.11.2021 τ.Β΄). Η πρόσβαση στο ανωτέρω σύστημα πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του/της Διευθυντή/ριας, ορίζεται ο Διευθυντής του Τομέα. Ως Διευθυντής/τρια της Κλινικής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς/καμία  υποψήφιος/α δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλή κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή-τριας της Ογκολογικής Κλινικής ΠΘ

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο