Νέα Τμήματος Ιατρικής

ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής επί του νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Ξένων Πανεπιστημίων»

FOITITIKA ΝΕΑ IATRIKIS
Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής επί του νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Ξένων Πανεπιστημίων»

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής κατά τη 10η /19-02-2024 Έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε :

Α) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την εφαρμογή ενός νόμου που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τελούμε εν αναμονή πιθανής απόφασης των αρμοδίων θεσμικών οργάνων.

Β) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Γενικά Σχόλια Επί Της Αρχής
Εφόσον διατεινόμαστε ότι υποστηρίζουμε την αριστεία των EΕλληνικών πανεπιστημίων και τη συγκριτική υπεροχή της Ελληνικής Παιδείας, προτείνουμε:
1. Εκτεταμένη και ουσιαστική διαβούλευση και συνδιαμόρφωση και με την καθ’ ύλην αρμόδια πανεπιστημιακή κοινότητα ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των δημόσιων πανεπιστημίων.
2. Νομοθετική κατοχύρωση του ύψους της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, τουλάχιστον στο μέσο όρο της ΕΕ.
3. Άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ που προέκυψαν από συνταξιοδότηση, παραίτηση κτλ και έχουν χαθεί ή δεν έχουν προκηρυχθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανησυχητική υποστελέχωση των δημοσίων πανεπιστημίων καθώς και προκηρύξεις νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, προκειμένου να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της αναλογίας φοιτητών/διδασκόντων.
4. Πλήρης συμμόρφωση του κράτους με την απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά των μισθών των πανεπιστημιακών ως Δημοσίων Λειτουργών στα επίπεδα του 2012, και δέσμευση για τη σταδιακή αύξηση των μισθών, που θα είναι ανάλογη του λειτουργήματος τους, και τουλάχιστον στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και να συμβάλουμε στην ανάσχεση της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Ειδικά για τα Τμήματα Ιατρικής:
5. Θεσμική κατοχύρωση του «κλινικού ωραρίου» των μελών ΔΕΠ σε 35 -των ελάχιστων ωρών/ημερών απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο, ανά εβδομάδα, διπλασιασμός της ειδικής αμοιβής ώστε να φθάσει στα επίπεδα του 2010 και αυτοτελής φορολόγησή της καθώς και εναρμόνιση της εφημεριακής αποζημίωσης στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. (Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση η εφημεριακή αποζημίωση των μελών ΔΕΠ υπολείπεται σημαντικά από τους συναδέλφους του ΕΣΥ).
6. Δυνατότητα συμμετοχής στο κλινικό έργο μελών ΔΕΠ εργαστηρίων που δεν είναι εγκατεστημένα στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία βάσει του άρθρου 50 του νόμου 4957/2022, προκειμένου να ενισχυθεί το παρεχόμενο κλινικό έργο με εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Ειδικά Σχόλια Επί Του Κατατεθειμένου Νομοσχεδίου:
• Υποβαθμίζεται περαιτέρω η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, εφόσον μειώνεται από 80% σε 70% η πάγια χρηματοδότηση με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.
• Δεν εξασφαλίζεται η αναλογικότητα χρηματοδότησης των περιφερειακών πανεπιστημίων βάσει των υπαρχόντων δεδομένων και των ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.
• Θετική προσθήκη το Άρθρο 74 βάσει του οποίου τα μέλη της ΓΣ έχουν δικαίωμα λόγου στις εκλογές μελών ΔΕΠ.
• Η δυνητική εκχώρηση μιας σειράς αρμοδιοτήτων στα μονοπρόσωπα όργανα (πρόεδρος, κοσμήτορας κ.α.) μπορεί να διευκολύνει ή/και να επιταχύνει διαδικασίες αλλά εμπεριέχει τον κίνδυνο παράκαμψης των συμμετοχικών οργάνων (π.χ. ΓΣ).

Γ) ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΠΠΕ & ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Γενικά Σχόλια Επί Της Αρχής
Είναι σαφές ότι όλοι εμείς που υπηρετούμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα στηρίξουμε με ενθουσιασμό οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύψει μέσα από έναν ειλικρινή και γόνιμο διάλογο.
Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο δεν βελτιώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το νομοσχέδιο για την Ίδρυση ΝΠΠΕ είναι γενικό και ασαφές και δεν θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και καθαρές υποχρεώσεις για τα Ιδιωτικά ΑΕΙ παρά μια «γενική» σύνδεση με τα λεγόμενα «Μητρικά Ιδρύματα».
Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι δεν εκπληρώνονται συγκεκριμένες ελάχιστες υποχρεώσεις και κριτήρια, ως παρακάτω:
1. Υποχρέωση των ΝΠΠΕ να εκπληρώνουν συγκεκριμένες απαράβατες προϋποθέσεις (υλικοτεχνικής υποδομής, αναλογίας αριθμού φοιτητών/μελών ΔΕΠ, κτλ) που ΔΕΝ μπορεί να υπολείπονται του μέσου όρου των αντίστοιχων τμημάτων των δημοσίων πανεπιστημίων.
2. Υποχρέωση των ΝΠΠΕ να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία που καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα των μελών ΔΕΠ των δημοσίων πανεπιστημίων.
3. Ορθολογική γεωγραφική κατανομή των Τμημάτων ΝΠΠΕ.
4. Επιλογή των μελών ΔΕΠ με αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής που εφαρμόζονται στα δημόσια πανεπιστήμια.
5. Διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Δημόσια πανεπιστήμια.
6. Μισθολογική κατοχύρωση των μελών ΔΕΠ που θα υπηρετούν στα ΝΠΠΕ σε επίπεδα αντίστοιχα, κατ’ ελάχιστον, με τα μέλη ΔΕΠ των δημοσίων πανεπιστημίων.
7. Εξασφάλιση της μη παράκαμψης των πανελλαδικών εξετάσεων, και απόσυρση του κριτηρίου που προβλέπει την εισαγωγή με μόνο κριτήριο την ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου και μάλιστα μειωμένη κατά 20% (πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0.8). Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν κριτήριο αριστείας και θα πρέπει να αποτελούν κριτήριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια των αποφοίτων ελληνικών σχολείων.

Ειδικά Σχόλια Επί Του Κατατεθειμένου Νομοσχεδίου:
• Η ίδρυση και κανόνες λειτουργίας των ΝΠΠΕ δεν προσομοιάζει ακαδημαϊκό ίδρυμα. Προβλέπεται ένα καταστατικό λειτουργίας που ρυθμίζει ότι αφορά στο σκοπό, την επωνυμία, την έδρα, το όργανο διοίκησης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το οργανόγραμμα και το κεφάλαιο. Τα καθαρά ακαδημαϊκά όργανα προβλέπεται να έχουν συμβουλευτικό ρόλο.
• Η έρευνα δεν αποτελεί θεμέλιο λίθο: Αντίθετα με τα δημόσια πανεπιστήμια όπου η έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης είναι συνυφασμένα με τη φύση τους, το νομοσχέδιο υπάρχει μια μικρή αναφορά μόνο σε μια επιτροπή έρευνας που θα συσταθεί και θα πρέπει να πιστοποιήσει η ΕΘΑΑΕ.
• Στην περίπτωση παραβίασης βασικών ακαδημαϊκών κανόνων (π.χ. δραστηριότητας του ΝΠΠΕ χωρίς άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας ή παρεμπόδισης ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας) προβλέπεται απλά πρόστιμο.

Ειδικά Θέματα Για Τμήματα Ιατρικής
• Η ιατρική εκπαίδευση απαιτεί κλινική άσκηση σε νοσοκομεία και έκθεση στο πλήρες φάσμα νόσων και διαταραχών. Αυτό συμβαίνει στα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Στο υπό προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμμιά πρόβλεψη για την εξασφάλιση της ποιότητας της κλινικής εκπαίδευσης στις ιδιωτικές σχολές. Η εκπαίδευση σε ιδιωτικές κλινικές- βάση του παραδείγματος άλλων χωρών- δεν εξασφαλίζει ποιότητα εκπαίδευσης καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας εξ ορισμού έχει επιλεκτική εισροή́ περιστατικών (κατά βάση ήπιων) και εξ’ αυτού επιλεκτική και περιορισμένη θα είναι, ως προς το γνωστικό της εύρος, και η εκπαίδευση/έρευνα που μπορεί να προσφέρει. Αυτό θα λυθεί μόνο με την αναγκαστική παροχή κλινικής άσκησης στα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία -πιθανά μέσω συμβάσεων με τον ιδιώτη εκπαιδευτικό επενδυτή- γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω την παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών.
• Η πληθωριστική παραγωγή ιατρών από ιδιωτικές σχολές θα επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές στρεβλώσεις στο χώρο της υγείας (υπερπληθωρισμός σε κάποιες ειδικότητες, ελλείψεις σε άλλες με τη συνακόλουθη υποστελέχωση και συρρίκνωση τμημάτων στα δημόσια νοσοκομεία). Επιπλέον υπολογίζεται ότι 800 ιατροί ανά έτος μεταναστεύουν στο εξωτερικό κυρίως για βιοποριστικούς λόγους. Η παραγωγή ιατρών από τις ιδιωτικές ιατρικές δεν θα αποτρέψει το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης ιατρών του δημόσιου νοσοκομείου αλλά θα οδηγήσει στη στελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας με αμφιβόλου ποιότητας επαγγελματίες υγείας.

Σχόλια επί των άρθρων

Το θέμα της λειτουργίας παρόχων ανώτατης εκπαίδευσης από “μη κερδοσκοπικά” παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, η παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, η ίδρυση με εμπορικές συμφωνίες πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) είναι θέματα πολιτικά που ο κάθε ένας μας έχει προσωπική άποψη που θα την εκφράσει στο διάλογο αλλά δεν αρμόζει στο θεσμικό όργανο των Προέδρων των Ιατρικών της Ελλάδος να σχολιάσει συνολικά ως όργανο.
Εκείνο όμως που πρέπει να επισημάνουμε στο διάλογο είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύσουν και να διέπουν μια πιθανή ίδρυση Τμημάτων Ιατρικής. Πέρα από την έγκριση φακέλου από την ΕΘΑΑΕ, θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν το αυτοδιοίκητο τους κατά αναλογία προς τα ΑΕΙ, την πιο στενή εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας ειδικά σε θέματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα (κύκλοι σπουδών, διδακτορικά) και ακαδημαϊκού ελέγχου, την ερευνητική τους δραστηριότητα σε πλαίσια ανάλογα αυτών που διέπουν τα ΑΕΙ,τον ελάχιστο αριθμό των διδασκόντων (μια σκέψη είναι να προταθεί να είναι ανάλογος με αυτό των Τμημάτων Ιατρικής της περιφέρειας ή συνδεδεμένο με μια αναλογία διδασκόντων/φοιτητών με βάση τον Εθνικό ή Ευρωπαϊκούς μέσους όρους), τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές για τους διδάσκοντες (διδακτορικό, εργασίες, έρευνα) κατά αναλογία με τα ισχύοντα στα υπάρχοντα Τμήματα Ιατρικής. Ο τρόπος εκλογής και εξέλιξης όπως και το εκλογικό σώμα και τα κριτήρια εκλογής παρότι προβλέπεται ότι θα ορίζονται από το μητρικό ίδρυμα πρέπει να μπουν κάποιες προδιαγραφές (αντίστοιχες με αυτές των ΑΕΙ) που πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρούνται. Επίσης η ενεργοποίηση αφυπηρετησάντων συναδέλφων πρέπει να υπάρχει ως ένα ορισμένο μικρό ποσοστό. Το ποσοστό υποτροφιών πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερο του 5% με εισοδηματικά, κοινωνικά ή κριτήρια αριστείας. Η βάση εγγραφής πρέπει να είναι τουλάχιστον συνδεδεμένη με τη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα και όχι με το επιστημονικό πεδίο (θα μπορούσε πχ να χρησιμοποιηθεί η ελάχιστη βάση που προτείνουμε ως τμήματα Ιατρικής) ίσως επί ένα συντελεστή. Θα πρέπει κατά αναλογία με τα ΑΕΙ να προβλέπεται συνεχής εσωτερική αξιολόγηση (κατά αναλογία με τη ΜΟΔΙΠ) και περιοδική εξωτερική
αξιολόγηση (πέρα της αρχικής έγκρισης του φακέλου από την ΕΘΑΑΕ).

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Ξένων Πανεπιστημίων»

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο