Masters

Lower Abdomen, Small Pelvis and Perineum Surgery

$0.00$0.00

UNIVERSITY OF THESSALY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Medical Department
postgraduate PROGRAMME

Description

Poster perineo-02-09-2022

UNIVERSITY OF THESSALY

Medical Department

postgraduate PROGRAMME

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» για το ακαδ. έτος 2023-2024, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ)

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου»  έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου».  Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από  την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων, Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ογκολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας, Ορθοπαιδικής, κλπ.

   Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» είναι:

 • η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονηςΧειρουργικής
 • η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, ερευνητικών προϋποθέσεων και εργαλείων που  θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από τις δραστηριότητες των εκπαιδευομένων
 • η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκότομέα
 • η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 500 € ανά εξάμηνο φοίτησης (συνολικά 1.500 €). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). 

Προϋποθέσεις επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. : «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας,  Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

  Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας), της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής,

   Πτυχιούχοι λοιπών συναφών, με το αντικείμενο του Προγράμματος, τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ των αντίστοιχων αντικειμένων (Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)

   Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, σχετική επαγγελματική εμπειρία, είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία και στην Ιατρική Τεχνολογία και Βιοϊατρική. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Χειρουργική Κάτω Κοιλίας,  Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» προγραμματίζονται να γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ποσοστό 35% σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

   Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει το Φεβρουάριο του 2024. 

   Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία θα σταλούν στη Γραμματεία του Προγράμματος και ηλεκτρονικά (e-mail: pelvicsurgery@uth.Gr)

The supporting documents that candidates must submit are:

 1. Έντυπη αίτησησυμμετοχής (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχααποδεικτικά).

3.Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Αντίγραφο αναλυτικήςβαθμολογίας.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή τουδιαβατηρίου.
 3. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες
 4. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα τηςαγγλικής).

8.Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (επισυνάπτεται στην αίτηση).

 1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικήςταυτότητας
 2. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων».

Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 15/12/2023 

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραμματεία Χειρουργικής Κλινικής, 2ος όροφος, Γραφείο 29, (γραφεία Διευθυντών), υπόψη κ. Ελένης Σουλιώτη

Πληροφορίες: Νικόλαος- Παναγιώτης Θ. Λιάπης

κιν.: 6906177520

Ελένη Λ. Σουλιώτη

κιν.: 6979778784

email pelvicsurgery@uth.gr

Περισσότερεςπληροφορίες: https://www.med.uth.gr/pmsPPS/

http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatId=10187

 

O Eπιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. Κωνσταντίνος Ν. Τεπετές

Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Tμήματος Ιατρικής – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο