Masters

Καρδιακή ανεπάρκεια – Κάρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση

$0.00$0.00

UNIVERSITY OF THESSALY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Medical Department
postgraduate PROGRAMME

Description

Medical Department

FACULTY OF HEALTH SCIENCES

UNIVERSITY OF THESSALY

postgraduate PROGRAMME

"HEART FAILURE - CARDIOVASCULAR ONCOLOGY - CARDIOVASCULAR REHABILITATION"

(MSc in Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiac Rehabilitation)

PROCLAMATION

GRADUATE STUDIES PROGRAM

"HEART FAILURE - CARDIOVASCULAR ONCOLOGY - CARDIOVASCULAR REHABILITATION"

(and remote monitoring possible)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation" and in English: "MSc in Heart FailureCardiooncologyCardiovascular Rehabilitation". The program is governed by the Graduate Studies Regulations of the University of Thessaly.

The P.M.S. "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation" its mission is to cultivate and promote, through academic and applied teaching and research, the high-level education of researchers and health professionals: in the recognition, evaluation and improvement of cognitive, managerial and other deficits, concerning patients with heart failure and cardio-oncology diseases, in preventive control, diagnosis and functional investigation of structural heart diseases and in cardiovascular rehabilitation.

The Graduate Studies Program (MSP) awards a Graduate Diploma (MSD) in "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation".

In P.M.S. "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation" are accepted as Postgraduate Students (MS), after selection, graduates of the Schools of Health Sciences of A.E.I. or former T.E.I. of the country or affiliated institutions abroad, as well as graduates of other related to the subject of the Program of University Departments and A.E.I.. The academic recognition procedures of article 304 of Law 4957/2022 apply to holders of foreign degrees. Also, graduates of A.E.I. and AT.E.I. other specialties under conditions of additional criteria and consideration of proven professional and research experience related to the subject of the P.M.S., after a decision of the S.E. and validation by ST

The P.M.S. "Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiovascular Rehabilitation» is full-time and is structured in three (3) academic semesters, which include nine (9) courses and the preparation of a diploma thesis. The minimum length of time to complete the program is three (3) academic semesters. The total number of credits (ECTS) required to obtain the Master's Degree is 90 ECTS.

Successful completion of the program includes the attendance and examination of nine (9) compulsory courses and the preparation and presentation of a thesis.

The courses and the corresponding credits/ECTS are defined according to the table below as follows:

DETAILED STUDY PROGRAM

 First Semester 

N/A CODE TYPE

(Y/N)*

LESSON HOURS BELIEF

ONLY

ECTS

1 MA01 Y Physiology and Pathophysiology of the cardiovascular system 12 6
2 MA02 Y Heart Failure 12 6
3 MA03 Y Imaging in Heart Failure 12 6
4 MA04 Y Clinical Cardiovascular Pharmacology 12 6
5 MA05 Y Advanced Heart Failure 12 6
    Total teaching hours and ECTS   30

* Y: Mandatory – E: Optional

Second Semester

N/A CODE TYPE

(Y/N)*

LESSON HOURS BELIEF

ONLY

ECTS

1 MA06 Y Cardio-oncology 12 9
2 MA07 Y Myocarditis – Myocardiopathies 12 6
3 MA08 Y Rehabilitation in Heart Failure 12 9
4 MA09 Y Μεθοδολογία έρευνας – SPSS – EndNote 12 6
    Total teaching hours and ECTS   30

 bachelor's thesis

Third Semester

N/A Lesson Code TYPE

(Y/N)*

Lesson Credit points (ECTS)
1 NDE Y Bachelor's thesis 30

The course schedule begins in the fall semester. The courses at P.M.S. start and end according to the academic calendar of the University of Thessaly.

The teaching takes place in nine (9) thematic units that are taught one each month lasting two days (Friday and Saturday). The evaluation of the trainees includes the preparation of a diploma thesis and written exams. The teaching language of P.M.S is Greek. The language of thesis preparation is both Greek and English. The Program of the P.M.S. is posted on the P.M.S. website.

The organization of the educational process of the P.M.S. it is carried out by living and/or using modern distance education methods in accordance with the provisions. The University of Thessaly has the logistical infrastructure to support distance learning study programs and the teaching staff has the appropriate digital skills.

The tuition/tuition fees for each postgraduate student at P.M.S. "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation", amount to three thousand euros (€3,000) and are paid in installments in three installments of one thousand euros (€1,000.00) at the beginning of each semester.

The Evaluation Committee takes into account the special qualifications of the candidates, as they appear from the supporting documents submitted to the Secretariat of the P.M.S. and the performance of candidates during an oral interview.

The evaluation and selection process is described in detail in the Internal Operating Regulations, which are posted on the P.M.S. website.

The supporting documents that candidates must submit are:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
 1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 2. Evidence of professional experience (if any).
 1. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 4. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
 5. Declaration of Law 1599/86 "that all supporting documents are exact copies of the originals".

Το ΠΜΣ "Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation" θα δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 έως και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024. The application and accompanying documents will be sent electronics in the msc.cardio@uth.gr (όλα τα αρχεία συμπιεσμένα σε ένα αρχείο) και με το ταχυδρομείο to the address:

Graduate Program Secretariat

"Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular Rehabilitation"

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις 41500 Λάρισα

1ος όροφος,

Υπόψη: κ. Λεβέντη Μαρία – Αρετή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024-2025 

For information:

E-mail: msc.cardio@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410685734 (κ. Λεβέντη Μαρία – Αρετή)

PMS website: https://www.med.uth.gr/msc.cardio

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο