Masters

Modern prevention and treatment of pediatric diseases

$0.00$0.00

UNIVERSITY OF THESSALY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Medical Department
postgraduate PROGRAMME

Description

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ

GRADUATE STUDIES PROGRAM

"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

UNIVERSITY OF THESSALY

 

(Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με μεικτό σύστημα με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2024

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την προκήρυξη νέας σειράς θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και νοσημάτων που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων»  είναι:

 • Η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο πεδίο της Παιδιατρικής και στις Παιδιατρικές εξειδικεύσεις.
 • Η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού.
 • Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην έρευνα για παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των εκπαιδευομένων.
 • Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4957/2022 και του παρόντος Κανονισμού.

Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ΔΙΚΑΤΣΑ, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.

Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης από τη Σ.Τ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται ως ανώτατο όριο τα τριάντα (30) άτομα ετησίως.

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, πρακτική άσκηση (α’, β’, γ’ εξάμηνο) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

 Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω:

 • Γενική Παιδιατρική
 • Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Επείγουσες καταστάσεις στην Παιδιατρική – Πρώτες Βοήθειες
 • Αναπτυξιακή και συμπεριφορική Παιδιατρική
 • Φαρμακολογία – Φάρμακα 1ηςγραμμής στην Παιδιατρική
 • Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • Σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές τεκμηρίωσης παθογόνων μικροοργανισμών
 • Απεικονιστικός έλεγχος στα παιδιά
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική φροντίδα
 • Νεογνολογία
 • Μικροβιακές λοιμώξεις
 • Ιογενείς λοιμώξεις
 • Εμβολιασμοί στον παιδιατρικό πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες
 • Ειδικές λοιμώξεις στην κοινότητα
 • Πνευμονολογία
 • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Εφηβική Γυναικολογία
 • Συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις
 • Αλλεργιολογία και Δερματολογικά νοσήματα
 • Ρευματολογία – Ανοσολογία
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Παιδοκαρδιολογία
 • Παιδορθοπαιδικά προβλήματα
 • Γαστρεντερολογικά νοσήματα
 • Οφθαλμολογικά προβλήματα παιδιών
 • Παιδο-ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα
 • Ενδοκρινολογικά προβλήματα – Μεταβολικό σύνδρομο – Διαβήτης
 • Παιδοχειρουργικά
 • Νοσήματα του ουροποιητικού
 • Βιοστατιστική
 • Research Methodology
 • Πρακτική άσκηση
 • Διπλωματική Εργασία

Τα δίδακτρα καταβάλλονται τμηματικά σε τέσσερις δόσεις των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) με την έναρξη κάθε εξαμήνου. Το σύνολο των τελών φοίτησης και για τα τέσσερα (4) εξάμηνα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (3.200,00€)

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με μεικτό σύστημα (Βlended Learning) με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα.

Αρχίζουν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο και ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Προγραμματίζονται να γίνονται Παρασκευή και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

H πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται στις δύο Πτέρυγες της Παιδιατρικής Κλινικής (Α΄ και Β΄ Πτέρυγα), στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παίδων , στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στην ΜΕΘ παίδων, στην Μαιευτική Κλινική όπου νοσηλεύονται τα φυσιολογικά νεογνά παρά την κλίνη των μητέρων τους και στα εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΠ, Τακτικό Ιατρείο, Ιατρείο Εμβολιασμών, Παιδονευρολογικό, Παιδοπνευμονολογικό, Παιδοαλλεργιολογικό, Ιατρείο Νεογνικής, Παιδιατρικής και Εφηβική Ενδοκρινολογίας, Παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο, Ιατρείο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής και Ιατρείο Παρακολούθησης Νεογνών υψηλού κινδύνου). Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Παιδιατρική Κλινική άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσοκομείου που έχει ως αντικείμενο την Παιδιατρική και/ή τις εξειδικεύσεις της ή σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής.

Θα πρέπει να συμπληρωθούν 28 ώρες Πρακτικής Άσκησης σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών. Φοιτητές που κατοικούν εκτός Λαρίσης, μπορούν κατόπιν συνεννόησης να οργανώσουν την άσκηση τους κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά electronics με email στην διεύθυνση msc.pediatrics@uth.gr (θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip, με τα αντίστοιχα ονόματα) και στη συνέχεια να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Προγράμματος, από 1 Ιουνίου 2024 έως 31 Αυγούστου 2024.

Δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη Αίτηση συμμετοχής(στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ -> Υποψήφιοι->Έντυπα https://msc-pediatrics.med.uth.gr/documents)
 2. Detailed CV με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, με τα αντίστοιχα αποδεικτικά (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ -> Υποψήφιοι-> Έντυπα https://msc-pediatrics.med.uth.gr/documents).
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022).
 4. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
 5. Μία Συστατική επιστολή 
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας(εφόσον υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας(εφόσον υπάρχουν)
 8. Proof of knowledge of foreign languages
 9. One photo ID
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86«ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων».
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή σε τρεις (3) φάσεις:

Α’ Φάση – Έλεγχος δικαιολογητικών

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση των κριτηρίων

Γ’ Φάση – Προφορική Συνέντευξη

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ. αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής της θέσης στο Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα  https://msc-pediatrics.med.uth.gr or contact the Secretariat:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 10:00πμ – 15:00μμ

Παρασκευή: 14:00μμ – 19:00μμ

Γραμματέας ΠΜΣ: Κωνσταντίνα Μαργαρίτη

Τηλ: 6981097651, 2413501113

Email:  msc.pediatrics@uth.gr

Διεύθυνση  παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Υπ’ όψη κ. Κωνσταντίνας Μαργαρίτη

Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο Λάρισας

Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής

Pediatric clinic

Α’ Κτίριο, Ισόγειο

Μεζούρλο

41110

Larissa

Προκήρυξη_ΠΜΣ_2024

 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ιωάννα Γριβέα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας

University of Thessaly

Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο