ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

PATHOLOGY

Lesson Code: KA0100

Professor in charge: Georgios Dalekos, Professor

Other Teachers: Νταλέκος Γεώργιος, Ρηγοπούλου Ειρήνη, Μακαρίτσης Κωνσταντίνος, Ζάχου Καλλιόπη, Γατσέλης Νικόλαος, Ντάιος Γεώργιος: (Καθημερινή επίσκεψη και εκπαίδευση των φοιτητών παρά την κλίνη του ασθενούς και διαλέξεις από έδρας κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 11 εβδομάδων στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική). Στεφανίδης Ιωάννης, Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Γιαννακούλας Νικόλαος, Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Δανιήλ Ζωή, Πανταζόπουλος Ιωάννης, Κατσιάρη Χριστίνα, Μπόγδανος Δημήτριος, Μπαργιώτα Αλεξάνδρα, Ευφραιμίδης Γρηγόριος, Κωτσάκης Αθανάσιος, Σαλούστρος Εμμανουήλ, Κοΐνης Φίλιππος, Σκουλαρίγκης Ιωάννης, Γιαμούζης Γρηγόριος, Καψωριτάκης Ανδρέας, Ρουσσάκη Αγγελική, Ζαφειρίου Ευτέρπη, Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Μακρής Δημοσθένης, Δαρδιώτης Ευθύμιος, Ξηρομερήσιου Γεωργία, Μανωλάκης Αναστάσιος, Κώτση Παρασκευή. (Οι ανωτέρω διδάσκοντες συμμετέχουν στην εκπαίδευση με ορισμένες διαλέξεις από έδρας και κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων της κατ’ επιλογήν εκπαίδευσης στις Κλινικές των συναφών ειδικοτήτων του Παθολογικού Τομέα και στη Νευρολογική Κλινική)

ECTS: 19.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 12o Εξάμηνο

Hours per week: 30 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 486 Ώρες

Prerequisites: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Προπαιδευτική Παθολογία ii. Παθολογία Ι iii. Παθολογία ΙΙ iv. Παθολογική Φυσιολογία Ι ή Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ

Language of Instruction: Ελληνικά (Ωστόσο προσφέρεται η δυνατότητα διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC)

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: Πρόσωπο με πρόσωπο 1. Κλινική Άσκηση. Για τις 11 εβδομάδες υποχρεωτικής Κλινικής Άσκησης (εκπαίδευσης) στην Παθολογική Κλινική χρησιμοποιούνται οι θάλαμοι ασθενών της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, ενώ για τις 3 εβδομάδες της υποχρεωτικής κατ’ επιλογήν εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται οι Κλινικές των συναφών ειδικοτήτων του Παθολογικού Τομέα. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται παρά την κλίνη του ασθενούς. 2. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (27 ώρες ανά Κλινική Άσκηση) Χρησιμοποιείται είτε το Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας είτε η Αίθουσα Σεμιναρίων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής για τις παραδόσεις των μαθημάτων των Διαλέξεων. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (Power Point) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Power Point. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Evaluation Method: Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
1. Βαθμολόγηση στο τέλος της ασκήσεως από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ως προς την απόδοσή του στην κλινική άσκηση. Η βαθμολογία αυτή διαβαθμίζεται ως εξής: ανεπαρκώς, μέτρια, καλώς, πολύ καλώς.
2. Κατά την καθημερινή επίσκεψη γίνεται εξέταση επί συγκεκριμένου ασθενούς (λήψη ιστορικού, αντικειμενική εξέταση, εντόπιση κύριων προβλημάτων του ασθενούς, διαφορική διάγνωση με βάση τα προβλήματα και γενικό σχέδιο διερευνήσεως)
3. Κατά την εξεταστική περίοδο με προφορική εξέταση στην Παθολογία από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος και μέλη ΔΕΠ της Κλινικής.
Οι εξετάσεις είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές και συνήθως είναι αναγκαίο να απαντηθούν ορθά τουλάχιστον 70% των ερωτήσεων, έτσι ώστε ο/η φοιτητής/τρια να λάβει προβιβάσιμο βαθμό. Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση τις τρεις ως άνω αξιολογήσεις.
Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για το μάθημα της Παθολογίας Πτυχίο είναι ο μέγιστος δυνατός και οι απαιτήσεις είναι συγκριτικά οι υψηλότερες από όλα τα μαθήματα του Ιατρικού Τμήματος του ΠΘ.

Τέλος, διατίθεται ειδικό ερωτηματολόγιο (μέσω διαδικτύου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) στους φοιτητές στο τέλος της Κλινικής Άσκησης των (11+3)=14 εβδομάδων του μαθήματος, έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση από τους φοιτητές εκάστου εκ των διδασκόντων, αφενός για κάθε μία από τις Διαλέξεις των μαθημάτων και αφετέρου για την καθημερινή Κλινική Άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 14 εβδομάδων. Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.


Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα της Παθολογίας Πτυχίο αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα τριμήνου (μαζί με τη Χειρουργική, Παιδιατρική, Γυναικολογία και Ψυχιατρική) των Ιατρικών Σχολών και έχει συγκριτικά τις μεγαλύτερες απαιτήσεις εκ μέρους των φοιτητών. Ένεκα αυτού το μάθημα της Παθολογίας Πτυχίο έχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα μαθήματα του Ιατρικού Τμήματος του ΠΘ και αποτελεί το μοναδικό μάθημα το οποίο έχει βαθμολογηθεί με δεκαεννέα (19) διδακτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν και να είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και τη φροντίδα ενήλικων ασθενών με συχνά παθολογικά νοσήματα. Επιπροσθέτως οι φοιτητές είναι απαραίτητο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους επί της Παθολογίας με έμφαση στη διαφορική διάγνωση, και τη διάγνωση και αντιμετώπιση των συνήθων και επειγόντων παθολογικών προβλημάτων. Η επικέντρωση στην αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από διάφορα νοσήματα της Παθολογίας και των συναφών ειδικοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης. Τέλος, οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με στάσεις συμπεριφοράς που είναι απαραίτητες για την παροχή σωστής ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς και των δικαιωμάτων του. Η κλινική άσκηση στην Παθολογία του 6ου έτους έχει στόχο την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων, γνώσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα στη μελέτη και φροντίδα ενηλίκων ασθενών με την προσεκτική επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού της Κλινικής.
Η εξάσκηση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπεύθυνου (μέλος ΔΕΠ) για κάθε ομάδα διδάσκοντα. Συνήθως 4-8 φοιτητές κατανέμονται ανά ομάδα. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί 4-6 τουλάχιστον εσωτερικούς ασθενείς.
Στόχοι
Η κλινική άσκηση στην Παθολογία του 6ου έτους έχει στόχο την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων, γνώσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα στη μελέτη και φροντίδα ενηλίκων ασθενών με την προσεκτική επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού της κλινικής.
Αντικειμενικοί σκοποί
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορεί να εξειδικευτούν σε κλινικές δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική συμπεριφορά.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές θα αποκτήσουν και θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και τη φροντίδα ενηλίκων ασθενών με συχνά παθολογικά προβλήματα (με τη κατάλληλη επίβλεψη).
Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητα στα ακόλουθα:
• Να λαμβάνουν από τον ασθενή ακριβές, πλήρες και εστιασμένο ιατρικό ιστορικό, βασισμένο στα συμπτώματα που εμφανίζει.
• Να εκτελούν ακριβή, πλήρη και εστιασμένη ιατρική εξέταση.
• Να μπορούν να αξιολογούν τις απλές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως τη γενική αίματος, τη γενική ούρων, τα συνήθη βιοχημικά εργαστηριακά ευρήματα και την ακτινογραφία θώρακος.
• Να εντοπίζουν τα κύρια προβλήματα του ασθενούς και με βάση αυτά να σχηματοποιούν τα διαγνωστικά ενδεχόμενα.
• Να σχεδιάζουν τις απαραίτητες εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες παρακλινικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διαφορική διάγνωση, την τεκμηρίωση της διάγνωσης και την αντιμετώπιση του ασθενούς.
• Να μπορεί να καταγράφει το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης, την πορεία της νόσου, τα ευρήματα των εξετάσεων και την αγωγή σε κατάλληλες φόρμες (παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επίσημες καταγραφές που εκτελούνται από τους ιατρούς της κλινικής).
• Να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της ομάδας και συγκεκριμένα να παρουσιάζει περιστατικά κατά τη διάρκεια της επισκέψεως και να επικοινωνεί με το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της κλινικής.
• Να εξοικειωθεί με τους τρόπους που ανακοινώνεται προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους η διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση παρευρισκόμενοι στη σχετική διαδικασία των υπεύθυνων ιατρών.
• Να εξοικειωθεί και να μπορεί να εκτελεί απλές ιατρικές πράξεις, όπως φλεβοκέντηση, λήψη αρτηριακού αίματος καθετηριασμό της κύστεως, τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων, εκτέλεση ΗΚΓτος και τοποθέτηση ρινογαστρικών σωλήνων.
• Να εξοικειωθεί στη χρησιμοποίηση αποστείρωσης και εφαρμογής γενικών κανόνων πρόληψης της μεταδόσεως λοιμωδών παραγόντων.
• Να εξοικειωθεί συμμετέχοντας βοηθητικά στην εκτέλεση πιο σύνθετων ιατρικών πράξεων όπως, παρακέντηση και λήψη πλευριτικού υγρού, περιτοναϊκού υγρού, αρθρικού υγρού, καθώς και οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λήψεως μυελικών επιχρισμάτων και οστεομυελικής βιοψίας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με στάσεις συμπεριφοράς που είναι απαραίτητες για την παροχή σωστής περίθαλψης. Ειδικότερα:
• Ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση
• Αξιοπιστία
• Ακεραιότητα, εντιμότητα, αλτρουϊσμός
• Σεβασμός των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς και των δικαιωμάτων του
• Επαγγελματική εμφάνιση και εικόνα ως προς τους τρόπους και την ενδυμασία
• Αναγνώριση των προσωπικών περιορισμών σε γνώσεις και δεξιότητες και διαρκή θέληση για βελτίωσή τους
• Παροχή ιατρικής φροντίδας χωρίς παρεμβολές προσωπικών προκαταλήψεων
• Σεβασμός στο ρόλο των άλλων επαγγελμάτων υγείας
Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής την κλινική άσκηση Παθολογίας του 6ου έτους κατά τρόπο αποδοτικό, θα πρέπει να έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων, τα οποία έχει διδαχθεί με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι γνώσεις των προκλινικών μαθημάτων: Ανατομίας, Ιστολογίας, Φυσιολογίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακολογίας και Μικροβιολογίας. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι γνώσεις στην Παθολογική Ανατομική, την Παθολογική Φυσιολογία, την Απεικονιστική Διαγνωστική, την Προπαιδευτική Παθολογία και την Παθολογία Ι και ΙΙ.
Διάρθρωση της Εκπαίδευσης
Η κλινική άσκηση στην Παθολογία γίνεται στο 6ο έτος σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος. Η άσκηση διαρκεί 11 εβδομάδες στην Παθολογική Κλινική και 3 εβδομάδες στις κατ’ επιλογή κλινικές των συναφών ειδικοτήτων του Παθολογικού Τομέα ή στη Νευρολογική Κλινική.
Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές εκπαιδεύονται υποχρεωτικά ως ακολούθως:
1) Παρευρίσκονται στην κλινική τις εργάσιμες ημέρες καθημερινώς από 08.00 έως 15.00.
• Κάθε φοιτητής παρακολουθεί προσωπικά τουλάχιστον 4-6 ασθενείς για τους οποίους καταγράφει σε παράλληλα με τις επίσημες καταγραφές έντυπα το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης επί καθημερινής βάσεως, τα ευρήματα των εξετάσεων, την πορεία της νόσου και την αγωγή του ασθενούς (συνολικά παρακολουθεί 70 περίπου ασθενείς). Με την έξοδο καταγράφεται επίκριση με σύνοψη ιστορικού και ευρημάτων και ανάλυση του σκεπτικού της διαφορικής διάγνωσης, της τεκμηρίωσης της διαγνώσεως και της φαρμακευτικής αγωγής.
• Εκτελεί και παρακολουθεί τη διενέργεια παρακλινικών παρεμβάσεων που περιγράφονται στις «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ».
• Εκτελεί οδηγίες που του ανατίθενται από το Ιατρικό προσωπικό της κλινικής.
2) Κάθε φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου παρευρίσκεται στις εσωτερικές εφημερίες από 16.00 έως 23.00 τουλάχιστον για 20 ημέρες. Εκεί έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με προβλήματα που προκύπτουν εκτάκτως σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
3) Κάθε φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου συμμετέχει σε εννέα γενικές εφημερίες από 08.00 έως 23.00. Με τη συμμετοχή αυτή εξοικειώνεται στα οξέα περιστατικά και ιδιαίτερα στο κοιλιακό άλγος, στο προκάρδιο άλγος, στα εμπύρετα, στις διάφορες μορφές κώματος, στις αιμορραγίες του πεπτικού, στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια, στο άσθμα, στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην κλινική εμφάνιση πνευμονιών, στις υπερτασικές κρίσεις, σε οξέα νεοπλασματικά σύνδρομα, στις φλεβικές θρομβώσεις και πνευμονική εμβολή και άλλες οξείες καταστάσεις.
4) Ο φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου παρακολουθεί υποχρεωτικά όλες τις εκδηλώσεις της Κλινικής με βάση το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής:
– Ανάλυση περιπτώσεων ασθενών και διαλέξεις σε νοσολογικές οντότητες
– Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών
– Συνέδρια – Ημερίδες, Συμπόσια και Σεμινάρια που οργανώνει η Κλινική ή άλλες Κλινικές
του Παθολογικού τομέα
– Βιβλιογραφική ενημέρωση
– Διακλινικές επιστημονικές συναντήσεις
– Παρακολουθεί υποχρεωτικά τις διαλέξεις που γίνονται ειδικά για τους φοιτητές (βλέπε κατωτέρω)

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 6ου ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1. Κώμα: Ορισμοί, αιτιολογική ταξινόμηση, διαγνωστική προσέγγιση κατά την προσέλευση του ασθενούς και αιτιολογική αντιμετώπιση.
2. Διαταραχές αντιλήψεως: Σύγχυση, παραλήρημα και οξείες συγχυτικές καταστάσεις, αμνησία, άνοια : Ορισμοί, αιτιολογία και διαγνωστική προσέγγιση.
3. Εμπύρετες καταστάσεις: Διαγνωστική προσέγγιση εμπυρέτου κατά την πρώτη εβδομάδα και πυρετός αγνώστου αιτιολογίας.
4. Χημειοθεραπεία των λοιμώξεων: Ομάδες φαρμάκων, τρόπος δράσης, συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά ομάδες φαρμάκων και θεραπευτική των συνήθων βακτηριακών λοιμώξεων
5. Αρτηριακή Υπέρταση: Ορισμός αρτηριακής υπερτάσεως και αντιμετώπιση (ομάδες αντιϋπερτασικών φαρμάκων, τρόπος δράσεως, ανεπιθύμητες ενέργειες) και στρατηγική της φαρμακευτικής αγωγής της υπερτάσεως.
6. Βρογχικό άσθμα: Ομάδες αντιασθματικών φαρμάκων, τρόπος δράσεως, ανεπιθύμητες ενέργειες κατά ομάδες. Αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων και χρόνια θεραπεία.
7. Πνευμονίες: Πνευμονίες της κοινότητας, νοσοκομειακές πνευμονίες, πνευμονίες σε ανοσοκατεσταλμένους, πνευμονικό απόστημα. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση.
8. Κοιλιακό άλγος: Τύποι κοιλιακού άλγους, αιτιολογικά ενδεχόμενα και διαγνωστική προσέγγιση.
9. Πεπτικό έλκος: Κλινικές εκδηλώσεις, σημασία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και θεραπευτική αντιμετώπιση.
10. Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού: Ορισμός, αιτιολογία, τρόποι διερευνήσεως και αντιμετώπιση.
11. Ερμηνεία εργαστηριακών ευρημάτων ηπατοπαθειών
12. Αναιμίες: Διαφορική διάγνωση των κύριων ομάδων αναιμιών ( σιδηροπενικές αναιμίες, αναιμίες χρονίων διαταραχών, μεγαλοβλαστικές αναιμίες, αιμολυτικές αναιμίες).
13. Αντιπηκτική αγωγή: Ηπαρινοθεραπεία (μορφές ηπαρίνης, μηχανισμοί δράσεώς τους, ενδείξεις χορηγήσεώς τους, τρόποι χορήγησης και παρακολούθησης, μείζονες παρενέργειες). Δικουμαρινικά παράγωγα (μηχανισμός δράσεως, τρόποι χορηγήσεως, παρακολούθηση και μείζονες παρενέργειες). Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (Νταμπιγκατράνη, Ριβαροξαμπάνη, Απιξαμπάνη-μηχανισμός δράσεως, τρόποι χορηγήσεως, παρακολούθηση και μείζονες παρενέργειες).
14. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων αίματος.
15. Οξεία & Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια: Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
16. Διαταραχές ομοιόστασης ηλεκτρολυτών (Νατρίου, Καλίου, Ασβεστίου κλπ): Κύριες παθοφυσιολογικές ομάδες, αιτιολογική ταξινόμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση.
17. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας
18. Αρθριτιδικά σύνδρομα: Κλινικές μορφές, διαφορική διάγνωση με βάση τα κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία.
19. Αυτοαντισώματα: Ταξινόμηση και κλινικές εφαρμογές στη διαγνωστική.
20. Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Τρόπος δράσεως, κλινικές εφαρμογές και ανεπιθύμητες ενέργειες.
21. Υπερθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός: Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις και θεραπεία.
22. Σακχαρώδης διαβήτης: Ορισμός, μείζονες επιπλοκές και αντιμετώπιση με αντιδιαβητικά δισκία και ινσουλίνη.
23. Δυσλιπιδαιμίες: Κύριες διαταραχές των λιπιδίων, κλινικές επιπτώσεις και αντιμετώπιση.
24. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα : Ενδοκρινικά, νευρολογικά, δερματολογικά και αιματολογικά.
25. Οξέα νεοπλασματικά σύνδρομα: Σύνδρομο άνω κοίλης, συμπίεση νωτιαίου μυελού, αποφράξεις γαστρεντερικού σωλήνα, ουρολογικές επείγουσες καταστάσεις.
26. Διερεύνηση ασκιτικής συλλογής
27. Επείγουσες καταστάσεις στην Παθολογία: Απόφραξη αεραγωγού-Πνευμοθώρακας-Θερμοπληξία-Κρυοπληξία-Δηλητηριάσεις-Δήγματα-Ραβδομυόλυση-Αναφυλακτική καταπληξία-Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση


General Skills
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary technologies
• Decision making
• Autonomous work
• Teamwork
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Exercise criticism and self-criticism
• Promotion of free, creative and inductive thinking


Course URL : http://83.212.32.147/internalmedicine/index.php/el/degree

Course Description:


Recommended reading: -Suggested Bibliography:
1. Βασικός διαγνωστικός και θεραπευτικός οδηγός (Tierney Lawrence M., Saint Sanjay, Thompson Clinton E., Whooley Mary A.) ISBN 9789603998099 BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
2. Παθολογία (Kumar Parveen, Clark Michael) ISBN 978-960372-169-7 K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε.
3. Cecil Βασική Παθολογία (Andreoli Thomas, Carpenter Charles, Griggs Robert)
ISBN 978960372176-5 K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε.
4. HARRISON Εσωτερική Παθολογία (D. KASPER, E. BRAUNWALD, A. FAUCΙ, S. HAUSER, D. LONGO L. JAMESON) ISBN 978-960-394 684-7 ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
5. Ιατρική Βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο (PubMed και άλλες βιβλιογραφικές πηγές)

-Related scientific journals:
1. The New England Journal of Medicine
2. The Lancet
3. European Journal of Internal Medicine
4. Annals of Internal Medicine
5. JAMA Internal Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο