BIOCHEMISTRY (I) OF HUMAN ENZYMES AND METABOLISM

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Ι) ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

BIOCHEMISTRY (I) OF HUMAN ENZYMES AND METABOLISM

Lesson Code: BE0701

Professor in charge: Hahami Georgia, Assistant Professor – Permanent

Other Teachers: Γ. Σίμος, Η. Μυλωνής, Π. Λιάκος

ECTS: 6.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Teaching Semester: 2o Εξάμηνο

Hours per week: 7 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 175 Ώρες

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Η διδασκαλία του μαθήματος της «Βιοχημείας Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Τα φροντιστήρια (σε δύο ομάδες φοιτητών, 1-2 διδάσκοντες ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη με την χρήση παραδειγμάτων κλινικών περιστατικών (εκμάθηση βασισμένη σε προβλήματα) που αναδεικνύουν την εφαρμογή των βιοχημικών γνώσεων στην διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές προετοιμάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα εξεταζόμενα κλινικά περιστατικά έτσι ώστε να μπορούν να τις συζητήσουν με τους διδάσκοντες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 4 ομάδες φοιτητών, 3 διδάσκοντες ανά ομάδα 30 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην Κλινική Βιοχημεία, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές σε όλα τα φροντιστήρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Βιοχημείας είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://www.med.uth.gr/biochemistry/index.html • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Evaluation Method: The assessment language of the students is Greek.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Εργαστηριακή Εργασία, Αναφορά, Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις καθώς και η γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων των ασκήσεων, η οποία γίνεται από τους φοιτητές στην διάρκεια των εργαστηρίων, είναι υποχρεωτική. Η αναφορά περιλαμβάνει τις μετρήσεις (παρουσιασμένες σε πίνακες και σχεδιαγράμματα), και τα συμπεράσματα (π.χ. αν βγήκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν όχι γιατί όχι, πηγές πιθανών λαθών στα πειράματα) όπως ζητά κάθε άσκηση. Στο τέλος κάθε άσκησης, η γραπτή αναφορά ελέγχεται από τους διδάσκοντες και υπογράφεται, εφόσον έχει συμπληρωθεί σωστά. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερα απαιτητικοί υπολογισμοί ή διαγράμματα, είναι δυνατόν η αναφορά να συμπληρωθεί μετά το τέλος του εργαστηρίου και να επιδοθεί στους διδάσκοντες σε επόμενη προκαθορισμένη ημερομηνία. Η επιτυχής συμμετοχή στην άσκηση πιστοποιείται από την υπογραφή του διδάσκοντος στη γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά στο περιεχόμενο των Εργαστηρίων. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εργαστηρίου έχουν μόνον όσοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Β. Στα φροντιστήρια: Δημόσια Παρουσίαση, Προφορική Εξέταση.
Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές προετοιμάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα εξεταζόμενα κλινικά περιστατικά έτσι ώστε να μπορούν να τα παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν με τους διδάσκοντες. Η ύλη των φροντιστηρίων εξετάζεται γραπτά μαζί με την ύλη των διαλέξεων.

Γ. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κρίσεως-
σύντομης απάντησης.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής (παραδείγματα είναι διαθέσιμα στον Οδηγό του μαθήματος) και ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης που αφορούν κλινικά περιστατικά ανάλογα με αυτά που συζητούνται στα φροντιστήρια. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές πέρασαν τις εξετάσεις του Εργαστηρίου.

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 80% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος και κατά 20% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του Εργαστηρίου.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.


Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί το βασικό τμήμα της μελέτης της χημικής σύστασης και των χημικών διεργασιών που χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα, γενικότερα, και ειδικότερα τον άνθρωπο.

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην κατανόηση της φυσιολογικής και παθολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και στις αρχές και τεχνικές της εργαστηριακής Ιατρικής. Επίσης, να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις της βιοχημείας στη κλινική πράξη, δηλαδή τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων.

Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για να υποστηρίξει τις γνώσεις που παρέχονται στα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων και συγκεκριμένα στα μαθήματα: «Βιοχημεία Γονιδιακής Έκφρασης, Οργάνων και Λειτουργιών του Ανθρώπου», «Φυσιολογία Συστημάτων», «Νευροφυσιολογία & Φυσιολογία των Ενδοκρινών», «Κλινική Βιοχημεία», «Φαρμακολογία», «Παθολογική Φυσιολογία», «Ιατρική Γενετική», «Παθολογία» και «Παιδιατρική».

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ορθής εκτέλεσης και εκτίμησης των εργαστηριακών αναλύσεων και των αντίστοιχων απαιτούμενων δεξιοτήτων τόσο για τις ειδικότητες Εργαστηριακής Ιατρικής όσο και για τις κλινικές ειδικότητες της Ιατρικής.

The specific objectives of the course are specialized in the following intended learning outcomes:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου να:
• περιγράφει τις βασικές μεταβολικές λειτουργίες και τη μοριακή-βιοχημική βάση των μεταβολικών νοσημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.
• περιγράφει τη δομή και τις ιδιότητες των πρωτεϊνών και ενζύμων, τους τρόπους παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό των κυρίων βιομορίων και τους μηχανισμούς μεταβολική ρύθμισης.
• έχει τα εφόδια για να διακρίνει τα συμπτώματα και να προτείνει διάγνωση και αντιμετώπιση βασικών μεταβολικών ασθενειών.
• κάνει χρήση του βασικού εξοπλισμού ενός βιοχημικού/κλινικο-χημικού εργαστηρίου και να διεκπεραιώνει βασικές βιοχημικές αναλύσεις.
• αναλύει και να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα βασικών βιοχημικών αναλύσεων
• συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στα πλαίσια εργαστηριακού περιβάλλοντος για την εκτέλεση βασικών βιοχημικών αναλύσεων και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους.

General Skills
• Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary technologies
• Adaptation to new situations
• Decision making
• Autonomous work
• Teamwork
• Exercise criticism and self-criticism
• Promotion of free, creative and inductive thinking


Course URL : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA222/

Course Description: