SPECIAL PATHOLOGICAL ANATOMY I

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

SPECIAL PATHOLOGICAL ANATOMY I

Lesson Code: MP0501

Professor in charge: Ioannou Maria, Professor

Other Teachers: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ, ΡΟΪΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

ECTS: 5.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 5o Εξάμηνο

Hours per week: 4 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 116 Ώρες

Prerequisites: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση i. Γενική Μορφολογία ii. Ειδική Μορφολογία

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Τα κλινικά φροντιστήρια (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη. Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα βασικά ανά ενότητα στοιχεία και μαθαίνουν να συνδυάζουν την ιστοπαθολογία με την κλινική εικόνα και την κλινικοπαθολογοανατομική διάγνωση. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα 25-27 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Η αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία, το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά και μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pathology.department@uth.gr

Evaluation Method: The assessment language of the students is Greek.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις είναι υποχρεωτική.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά στο περιεχόμενο των Εργαστηρίων. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εργαστηρίου έχουν μόνον όσοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.
Β. Στα φροντιστήρια: Δημόσια Παρουσίαση, Προφορική Εξέταση
Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εμβαθύνουν στο θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων που θα ακολουθήσουν. Η ύλη των φροντιστηρίων εξετάζεται γραπτά μαζί με τις εξετάσεις του εργαστηρίου.
Γ. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις κρίσης ή σύντομης ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες. Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές πέρασαν τις εξετάσεις του Εργαστηρίου.
Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.

Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί μελέτης των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναπτύσσονται στους ιστούς και τα όργανα όλων των συστημάτων σε παθολογικές καταστάσεις, σε προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις-δυσπλασίες καθώς και σε καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα στον άνθρωπο.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών στοιχείων και των παθογενετικών μηχανισμών των αντίστοιχων νοσημάτων, σε συνδυασμό με επιδημιολογικά δεδομένα και κλινικές συσχετίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μελέτη των κλασσικών ιστοπαθολογικών αλλά και των νεοτέρων μοριακών- κυτταρογενετικών χαρακτήρων των όγκων με προγνωστική και προβλεπτική σημασία.

Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για να υποστηρίξει τις γνώσεις που παρέχονται στα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων και συγκεκριμένα στα μαθήματα: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
• Έχει κατανόηση των βασικών μορφολογικών αλλοιώσεων που συμβαίνουν στους ιστούς και στα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.
• Γράφει και να αναγνωρίζει, μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών, τις διαφορές μεταξύ των φυσιολογικών ιστικών δομών και των αλλοιώσεων που αφορούν σε φλεγμονώδεις παθήσεις, προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις και νεοπλάσματα
• Κάνει χρήση των όρων σωστά και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων
• Προσεγγίζει σωστά και να αναλύει τους ιστοπαθολογικούς και μοριακούς βιοδείκτες των νεοπλασμάτων που έχουν προγνωστική και προβλεπτική σημασία
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

General Skills
• Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary technologies
• Adaptation to new situations
• Decision making
• Autonomous work
• Teamwork
• Exercise criticism and self-criticism
• Promotion of free, creative and inductive thinking


Course URL : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/ MED_U_142/

Course Description: