FORENSIC TOXICOLOGY

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

FORENSIC TOXICOLOGY

Lesson Code: MP0700

Professor in charge: Ioannou Maria, Professor

Other Teachers: ΧΑΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ

ECTS: 3.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 8o Εξάμηνο

Hours per week: 3 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 81 Ώρες

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Τα φροντιστήρια (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκων ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη με την χρήση παραδειγμάτων ιατροδικαστικών περιστατικών (εκμάθηση βασισμένη σε προβλήματα). Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα 25-28 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, που χρησιμοποιούνται συχνά στην ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά και μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pathology.department@uth.gr

Evaluation Method: The assessment language of the students is Greek.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας που αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Β. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους και ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης που αφορούν κλινικά περιστατικά. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι εξετάσεις εργαστηρίου και μαθήματος δίνονται μαζί.

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.


Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί μελέτη των βασικών αρχών της Ιατροδικαστικής του ανθρώπου.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών στοιχείων για την απόκτηση δεξιοτήτων στην εξωτερική εξέταση του πτώματος και στη βασική προσέγγιση νεκροτομής, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του χρόνου παρέλευσης από τη στιγμή του θανάτου και της στοιχειώδους διερεύνησης της αιτίας θανάτου.
Upon successful completion of the course, the student will be able to:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της Ιατροδικαστικής.
• Κάνει χρήση των όρων της Ιατροδικαστικής.
• Έχει τα εφόδια να αναγνωρίζει τα βασικά πτωματικά φαινόμενα.
• Να προσεγγίζει και να παρουσιάζει σωστά τα αίτια θανάτου και τις μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται αντίστοιχα στο ανθρώπινο σώμα,
• Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια

General Skills
• Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary technologies
• Adaptation to new situations
• Decision making
• Autonomous work
• Teamwork
• Exercise criticism and self-criticism
• Promotion of free, creative and inductive thinking


Course URL : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/ MED_U_171/

Course Description:


Recommended reading: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256462
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Μιχαλοδημητράκης Μανώλης ISBN: 9789608122994
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

2. Εγχειρίδιο Κλινικής Ιατροδικαστικής
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94963616
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Χαρά Σπηλιοπούλου, Κωνσταντίνος Κάτσος
ISBN: 978-960-583-567-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άλλα συγγράμματα:
NO
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
NO
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
NO


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο