TOPOGRAPHIC – FUNCTIONAL HUMAN ANATOMY

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

TOPOGRAPHIC – FUNCTIONAL HUMAN ANATOMY

Lesson Code: MP1002

Professor in charge: Zibis Aristides, Professor

Other Teachers:

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Teaching Semester: 13th Semester

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις ή/ και εργαστηριακές ασκήσεις 2ωρης διάρκειας. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις θα επιτελείται ανατομική παρασκευή των δομών που διδάσκονται, σε πτωματικά παρασκευάσματα. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Ανατομίας είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών · Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Evaluation Method: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Αγγλική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Εργαστηριακή Εργασία, Αναφορά, Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις καθώς και η γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων των ασκήσεων, η οποία γίνεται από τους φοιτητές στην διάρκεια των εργαστηρίων, είναι υποχρεωτική. Η αναφορά περιλαμβάνει τις μετρήσεις (παρουσιασμένες σε πίνακες και σχεδιαγράμματα), και τα συμπεράσματα (π.χ. αν βγήκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν όχι γιατί όχι, πηγές πιθανών λαθών στα πειράματα) όπως ζητά κάθε άσκηση. Στο τέλος κάθε άσκησης, η γραπτή αναφορά ελέγχεται από τους διδάσκοντες και υπογράφεται, εφόσον έχει συμπληρωθεί σωστά. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερα απαιτητικοί υπολογισμοί ή διαγράμματα, είναι δυνατόν η αναφορά να συμπληρωθεί μετά το τέλος του εργαστηρίου και να επιδοθεί στους διδάσκοντες σε επόμενη προκαθορισμένη ημερομηνία. Η επιτυχής συμμετοχή στην άσκηση πιστοποιείται από την υπογραφή του διδάσκοντος στη γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά στο περιεχόμενο των Εργαστηρίων. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εργαστηρίου έχουν μόνον όσοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.

Objective Objectives/Desired Results: Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα χτίσει την κλινική του σκέψη και την προσέγγιση του ασθενούς.

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο
Έχει γνώση της λειτουργικής ανατομίας
Είναι σε θέση να διακρίνει την τοπογραφική ανατομία
Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη και στη διαφοροδιάγνωση
Αναλύει τα κλινικά ευρήματα βάσει της τοπογραφικής ανατομίας
Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να την ερμηνεία κλινικών προβλημάτων βάσει των ανατομικών σχέσεων

General Skills
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
· Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
· Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών κατά την µελέτη και αναγνώριση των ανατοµικών δοµών του µυοσκελετικού συστήµατος σε πτωµατικά παρασκευάσµατα σε πλαστικά µοντέλα και σε τρισδιάστατα µοντέλα εικονικής πραγµατικότητας


Course URL : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_218/

Course Description:


Recommended reading: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
Λειτουργική ανατομία κινητικού συστήματος. Jutta Hochschild 2019
Κλινική ανατομία ώμου, Τύπος: Σύγγραμμα Α.Χ. Ζιμπής, 1η έκδ./2017


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο