News of the Department of Medicine

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα ιατρικής σχολής επιστημών υγείας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

THESEIS-ERGASIAS
AnnouncementsJobs

Announcement for the recruitment of authorized teachers in the department of medical school of health sciences of the University of Thessaly for the winter semester of the academic year 2023-2024

logo-uth

ANNOUNCEMENT

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

Πληροφορίες: Κοντογιάννη Αρετή                                                                 Λάρισα 22.09.2023

Τηλ.: 2410685703                                                                                                        Αρ. πρωτ.  5555

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟYΣ 2023-2024

(άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην αριθμ. 1η/20.09.2023 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις των άρθρων 15, 30, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

2. Τη με αριθ. πρωτ. Φ11/94791/Ζ2/30-8-2023 (Π.Θ. 19055/23/ΓΠ/30-8-2023) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».

3.   Τη με αρ. 230/20.12.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για το καθεστώς απασχόλησης των Εντεταλμένων διδασκόντων.

4. Τη με αρ. 285/20.1.2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Καθορισμός Ακαδημαϊκών Κριτηρίων (προσόντα) για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141)».

5.  Τη με αρ.  8η /29.8.2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την κατανομή χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων. 

Αποφάσισε 

Την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στην πόλη Λάρισα, για το χειμερινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και για την υποβοήθηση στη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα: 

a/a Γνωστικό Αντικείμενο Υποβοήθηση Μαθήματος/των Ώρες Διδασκαλίας/εβδομάδα Ερευνητικό κ.λπ. έργο   (υποχρεωτικό)/εβδομάδα Ποσοστό απασχόλησης Θέσεις
1 Ιατρική Φυσική – Πληροφορική Ιατρική Φυσική ΒΕ0300 (ΥΠ_1ο εξαμ) και Εισαγωγή στην Πληροφορική ΒΕ0500 (ΥΠ_1ο εξαμ)  1,3 2 1,3/6 1
2 Παθολογική Φυσιολογία Παθολογική Φυσιολογία Ι ΠΘ0101 (ΥΠ_5ο εξαμ)  1,3 2 1,3/6 1
3 Pharmacology Φαρμακολογία Ι ΒΕ1101 (ΥΠ_5ο εξαμ.)  1,3 2 1,3/6 1
4 Biology Βιολογία Ι- Κυτταρική Βιολογία ΒΕ0101 ( ΥΠ_1ο εξαμ.)  1,3 2 1,3/6 1
5 Παθολογική Ανατομική Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι ΜΡ0501 και Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ ΜΡ0502 (ΥΠ_5ο & 7ο εξαμ )  1,3 2 1,3/6 1
6 Γυναικολογία-Μαιευτική Μαιευτική-Γυναικολογία Πτυχιακό ΚΑ0400  (ΥΠ_11ο εξαμ)  1,3 2 1,3/6 1
7 Οφθαλμολογία Οφθαλμολογία ΝΡ0300 (ΥΠ _9ο εξαμ) 1,3 2 1,3/6 1

Οι επιλεγέντες, επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με δυνατότητα ανανέωσης  κατ΄ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση  έξι (6) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξάμηνων ή τριών (3) συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών. Το κόστος της πρόσληψης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2023 κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141) ,

δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67The ) έτος της ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.       Αίτηση υποψηφιότητας*

2.       Βιογραφικό σημείωμα

3.       Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων

4.       Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών – αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

5.     Βεβαίωση απόδειξης διδακτικής εμπειρίας, κατά προτίμηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

6.       Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

7.       Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

8.       Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά από το www.gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022.

*Το υπόδειγμα της αίτησης,  που θα συμπληρωθεί,  θα αναζητηθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Πιστοποίηση Υγείας για πρόσληψη στο Δημόσιο με προσκόμιση γνωματεύσεων:

                α) παθολόγου ή γενικού ιατρού  και

                β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας  με περιγραφή των καθηκόντων της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

                 Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του Τμήματος:

·         το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,

·         το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και

·         το Πιστοποιητικό γεννήσεως.

·         Έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014.       

               Ενστάσεις στην επιλογή των εντεταλμένων διδασκόντων μπορούν να κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.med.uth.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος, δηλ.  από 22.09.2023 έως και 02.10.2023 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής, πόλη Λάρισα, τηλ 2410685703, emailgmed@uth.Gr, Κοντογιάννη Αρετή

Ακαδημαϊκά κριτήρια (απαραίτητα προσόντα) για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρ. 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:  


1.    Συνάφεια. Εξετάζεται η συνάφεια του συνολικού έργου των υποψηφίων με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.

2. Σπουδές. Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος των υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο. Συνεξετάζονται και μοριοδοτούνται συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μεταδιδακτορικές έρευνες, η ύπαρξη υποτροφιών.

3. Δημοσιεύσεις.Συνυπολογίζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με την προκηρυχθείσα θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία/ μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, επιμέλειες επιστημονικών τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών ή εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια.

4. Διδακτική εμπειρία. Εκτιμάται το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά προτεραιότητα αυτοδύναμο, ή/και επικουρικό, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων και τη φύση των προς διδασκαλία μαθημάτων.

5.  Ερευνητικό έργο. Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο, ή όπως αυτό τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου.

6. Επαγγελματικό έργο. Λαμβάνεται υπόψη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

7.  Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση. Εκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δημοσιεύσεων, h-index, ετεροαναφορών κ.ά), βραβεύσεις, ευρεσιτεχνίες, μέλος συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, κριτής αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, μέλος επιστημονικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων.

 Συνοπτικά τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και οι συντελεστές βαρύτητας τους για το Τμήμα  Ιατρικής έχουν ως εξής: 

a/a ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (έως)
1 Συνάφεια 25
2 Σπουδές 15
3 Δημοσιεύσεις 15
4 Διδακτική εμπειρία 15
5 Ερευνητικό  έργο 10
6 Επαγγελματικό έργο 10
7 Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση 10
  Total 100

 Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Τμήματος Ιατρικής και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού και στη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος.

 Announcement pdf

Application doc

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, MD, PhD

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο