Μεταπτυχιακά

Διατμηματικό ΠΜΣ – Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ακαδ. έτους 2024-2025 

 

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί  φοιτητές για το ακαδ. έτος 2024-2025 να υποβάλουν  στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις (Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ εάν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022).
  4. Αναλυτική Βαθμολογία.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής)
  1. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
  2. Δύο συστατικές επιστολές

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συμπλήρωση 90ECTS, (Διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών).

Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 08 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2024 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ergos.exere@uth.gr.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.med.uth.gr/pmsasa).

Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο και περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα σε τρία εξάμηνα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται περίπου μία (1) φορά το μήνα από Πέμπτη έως Σάββατο (μέρος μαθημάτων πραγματοποιούνται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.)

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής ή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800€ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»

Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Yπόψη: Κωνσταντίνα Τζερεμέ

Τηλ.: 2410-685710

e-mail: ergos.exere@uth.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

 

Η Δ/ντρια του ΔΠΜΣ

Καθηγήτρια Ζωή Δανιήλ

 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο