Μεταπτυχιακά

Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδ. έτος 2024-2025, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 πλήρες έτος με χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται είναι 75 ECTS.  Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ, Αρ. Πρ.37305/22-09-2023)

Προϋποθέσεις επιλογής

Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (από την ιστοσελίδα)  2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  (από την ιστοσελίδα) 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)  5.  Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν), Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ., εάν υπάρχουν) 6.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 7. Δύο συστατικές επιστολές 8. Μία φωτογραφία ταυτότητας  9. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 10.  Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) 11.  Υπεύθυνη Δήλωση «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

Υποβολή αιτήσεων έως 30/06/2024

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2024

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής & Μοριακής Γενετικής

Τμήμα Ιατρικής
Γραφείο Καθηγήτριας Α. Τσέζου, 3ος όροφος, Βιόπολις Τ.Κ.41500 ΛΑΡΙΣΑ

ή

Ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο Εmail: pms-genetiki@med.uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:  www.med.uth.gr/pmsgenetiki/

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2024-2025

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ

Α. Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο