Μεταπτυχιακά

Πρόληψη και έλεγχος κλινικά σοβαρών λοιμώξεων σε μονάδες υγείας

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας», μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
ΜΑ01 Σοβαρές Ιογενείς και Μικροβιακές Λοιμώξεις Κοινότητας 1ο 5
ΜΑ02 Βασικές Αρχές Στατιστικής  και Πληροφορικής 1ο 5
ΜA03 Μεθοδολογία της Έρευνας 1ο 5
ΜΑ04 Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 1ο 10
ΜΑ05 Ψυχοκοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις Λοιμώξεων 1ο 5
ΜΒ01 Αρχές Πρόληψης Μετάδοσης και Επιτήρησης Λοιμώξεων 2ο 5
ΜΒ02 Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων Ι 2ο 10
ΜΒ03 Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων ΙΙ 2ο 10
ΜΒ04 Μέτρα πρόληψης και Διαχείριση Επιδημικών Εξάρσεων Λοιμώξεων 2ο 5
ΜΓ01 Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση 3ο 10
ΜΓ02

ΜΔΕ

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 3ο 20
    ΣΥΝΟΛΟ: 90

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως (Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί,  Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από απόφαση της ΣΕ.

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια) οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 40. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: mscpelmy@gmail.com και στη συνέχεια να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά από τις 8 Ιουλίου 2024 έως τις 9 Αυγούστου 2024:

1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.med.uth.gr/mscpelmy/entypa/ -> Έντυπη μορφή αίτησης εισαγωγής).

2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/mscpelmy/entypa/ -> Υπόδειγμα CV).

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.

δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και  από την σχετική ιστοσελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού  (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την σχετική ιστοσελίδα).

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.

δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
  2. Αναλυτική Βαθμολογία.
  3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
  7. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
  8. Δύο συστατικές επιστολές.

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης. Ωστόσο υποστηρίζεται η δυνατότητα διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η ομάδα υποστήριξης τεχνικών θεμάτων έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 700 ευρώ, για τα δύο πρώτα εξάμηνα και 600 ευρώ για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε αντίστοιχες δόσεις τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6986711941

6943706079

2413501278

e-mail: mscpelmy@uth.gr, mscpelmy@gmail.com

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο