Μεταπτυχιακά

Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(Υποστηρίζεται η διεξαγωγή μαθημάτων με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας)

Νέα Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την προκήρυξη νέας σειράς θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας αλλά και σε παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές που ασχολούνται με την υγεία των παιδιών με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μετά την διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι  απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4957/2022 και του παρόντος Κανονισμού.

Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ΔΙΚΑΤΣΑ, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.

Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης από τη Σ.Τ.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται ως ανώτατο όριο τα τριάντα (30) άτομα ετησίως.

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, πρακτική άσκηση (α’, β’, γ’ εξάμηνο) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω:

 • Γενική Παιδιατρική
 • Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Επείγουσες καταστάσεις στην Παιδιατρική – Πρώτες Βοήθειες
 • Αναπτυξιακή και συμπεριφορική Παιδιατρική
 • Φαρμακολογία – Φάρμακα 1ης γραμμής στην Παιδιατρική
 • Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • Σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές τεκμηρίωσης παθογόνων μικροοργανισμών
 • Απεικονιστικός έλεγχος στα παιδιά
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική φροντίδα
 • Νεογνολογία
 • Μικροβιακές λοιμώξεις
 • Ιογενείς λοιμώξεις
 • Εμβολιασμοί στον παιδιατρικό πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες
 • Ειδικές λοιμώξεις στην κοινότητα
 • Πνευμονολογία
 • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Εφηβική Γυναικολογία
 • Συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις
 • Αλλεργιολογία και Δερματολογικά νοσήματα
 • Ρευματολογία – Ανοσολογία
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες
 • Παιδορθοπαιδικά προβλήματα
 • Γαστρεντερολογικά νοσήματα
 • Οφθαλμολογικά προβλήματα παιδιών
 • Παιδο-ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα
 • Ενδοκρινολογικά προβλήματα – Μεταβολικό σύνδρομο – Διαβήτης
 • Παιδοχειρουργικά
 • Νοσήματα του ουροποιητικού
 • Βιοστατιστική
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Πρακτική άσκηση
 • Διπλωματική Εργασία

Τα τέλη φοίτησης/διδάκτρων ανέρχονται σε 800 Ευρώ ανά εξάμηνο με συνολικό κόστος τις 3.200 ευρώ. Τα δίδακτρα  καταβάλλονται τμηματικά σε τέσσερις δόσεις των 800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» προγραμματίζονται να γίνονται Παρασκευή και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Οι καθηγητές του ΠΜΣ έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η γραμματεία έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει αρχές Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται στη Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είτε σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που ασχολείται με τον τομέα της Παιδιατρικής. Η ενότητα της πρακτικής άσκησης θα αφορά συμμετοχή των Μ.Φ. στην λειτουργία των παραπάνω δομών και θα προγραμματίζονται έπειτα από συνεννόηση του φοιτητή με την Σ.Ε. και τους συνεργαζόμενους φορείς. Θα πρέπει να συμπληρωθούν 28 ώρες Πρακτικής Άσκησης σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών. Φοιτητές που κατοικούν εκτός Λαρίσης, μπορούν κατόπιν συνεννόησης να οργανώσουν την άσκηση τους κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με email στην διεύθυνση msc.pediatrics@uth.gr (θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip, με τα αντίστοιχα ονόματα) και στη συνέχεια να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Προγράμματος έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ -> Υποψήφιοι->Έντυπα https://msc-pediatrics.med.uth.gr/documents)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ -> Υποψήφιοι-> Έντυπα https://msc-pediatrics.med.uth.gr/documents).
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022).
 4. Aντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
 6. Συστατική επιστολή 
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων».
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα  https://msc-pediatrics.med.uth.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

 Προκήρυξη pdf

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 10:00πμ – 15:00μμ

Παρασκευή: 14:00μμ – 19:00μμ

Γραμματέας ΠΜΣ: Κωνσταντίνα Μαργαρίτη

Τηλ: 6981097651, 2413501113

Email: msc.pediatrics@uth.gr

 Νέα Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

 Διεύθυνση  παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Υπ’ όψη κ. Κωνσταντίνας Μαργαρίτη

Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο Λάρισας

Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής

Παιδιατρική Κλινική

Α’ Κτίριο, Ισόγειο

Μεζούρλο

41110

Λάρισα

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ιωάννα Γριβέα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο