ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρου Κυριακή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Τσούγκος Ιωάννης, Κουτσιαρής Αριστοτέλης, Καρπέτας Γεώργιος, Κυλινδρής Θωμάς, Βαμβακάς Αλέξανδρος Χρυσοβαλάντης

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 81 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, εκπαίδευση και εξάσκηση στο εργαστήριο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
Δημόσια παρουσίαση εργασίας,
Επίλυση προβλημάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις ΤΠΕ που απαντούν στον ιατρικό κλάδο.
H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της λειτουργίας των ΗΥ ως μεμονωμένες μονάδες και ως δομικά στοιχεία του παγκοσμίου ιστού με έμφαση στη χρήση τους στην ιατρική επιστήμη γενικά. Επίσης, αναφέρεται στην οργάνωση και την επεξεργασία δεδομένων που απαντούν στην καθημερινή πρακτική όπως οργανωμένη αποθήκευση δεδομένων, εργασία με διαγνωστικές εικόνες και ασφαλή πλοήγηση για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την υπάρχουσα υπολογιστική τεχνολογία και την εφαρμογή της σε απλά καθημερινά προβλήματα υπολογιστικής φύσης που μπορεί να αντιμετωπίσει.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές του διαθέσιμου τεχνολογικού υλικού επεξεργασίας δεδομένων και αναζήτησης πληροφοριών και η χρήση του στην ιατρική πρακτική και έρευνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τη λειτουργία του ΗΥ ως προγραμματιζόμενη μηχανή.
• Κατανοεί τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας και που μπορεί να εκτεθεί ο ΗΥ σε μεμονωμένη και δικτυακή λειτουργία.
• Έχει γνώση των επιμέρους τμημάτων (hardware και software) που απαρτίζουν έναν προσωπικό υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών που παρέχει το λειτουργικό σύστημα μέσω της γραφικής διεπιφάνειας χρήσης και της γραμμής εντολών.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τον κίνδυνο απώλειας εργασίας και δεδομένων από τη μη τήρηση μέτρων ασφαλούς λειτουργίας του ΗΥ
• Χρησιμοποιεί προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας βιβλίων εργασίας (MS Excel, LO Calc) για επεξεργασία και προβολή δεδομένων.
• Χρησιμοποιεί προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας (ImageJ) για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (μείωση θορύβου, βελτίωση αντίθεσης εικόνας με τον καθορισμό κατάλληλων τιμών window/level, αυτόματη απαρίθμηση δομών ενδιαφέροντος, εισαγωγή φυσικής κλίμακας και διεξαγωγή μετρήσεων σε φυσική κλίμακα σε εικόνες.
• Χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων της γλώσσας python για τη δημιουργία απλών προγραμμάτων επεξεργασίας συμβολοσειρών που αναπαριστούν γονίδια.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA105/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Μποζάνης Παναγιώτης Δ., “Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές”, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy “Εισαγωγή στη Πληροφορική» Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική 2014.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο