ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΞΓ0201

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρα Νίκου, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 61 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Δια ζώσης εκπαίδευση Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω e-class Χρήση Η/Υ, Power point, χρήση διαδικτύου, ήχου και εικόνας χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογών για ανταλλαγή μηνυμάτων (viber,…) στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική γραπτή αξιολόγηση γίνεται πάνω στα κείμενα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά, συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα.

Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Επιδιώκεται η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (ακρόαση –κατανόηση προφορικού λόγου, ανάγνωση-κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατάκτηση γλωσσικών δομών) καθώς και η μελέτη-διάδοση στοιχείων του γαλλικού πολιτισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις συντακτικές και γραμματικές δομές της Γαλλικής γλώσσας.
Κατανοεί λέξεις και συνηθισμένες εκφράσεις στην καθημερινή συναλλαγή με Γαλλόφωνους φοιτητές ή ακαδημαϊκό προσωπικό.
Κατανοεί και να θέτει απλές ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα του/της.
Απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα του/της.
Περιγράφει τον εαυτό του/της ή κάποιον άλλο χρησιμοποιώντας απλές φράσεις.
Κατανοεί απλά γραπτά μηνύματα που αφορούν τη συναναστροφή με Γαλλόφωνους φοιτητές σε ακαδημαϊκό ή/και κοινωνικό πλαίσιο.
Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την υγεία.
Κατανοεί απλά κείμενα ιατρικού περιεχομένου.

Γενικές Ικανότητες
Ανάπτυξη και βελτίωση γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα που προβλέπονται για το επίπεδο Α1 από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.
Ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη εργασία.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Ανάπτυξη της ικανότητας για ομαδική εργασία.
Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Apartian, S., Bertin, N., 2016, Prets… partez !!! A1-A2, Ed. Le livre ouvert
Σιούτη Α., Αλικιώτη Α., 2016, Le grenier de la grammaire-Η σοφίτα της Γραμματικής, Εκδ. Γρηγόρη
Γαλλοελληνικο λεξικό, 2016, Εκδ. Πατάκης Larousse

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net
https://lebaobabbleu.com/


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο