ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1000

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαμαρά Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια – Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΔΟΥ, ΡΟΪΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 115 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Τα φροντιστήρια (σε 5 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκων ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη. Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα βασικά ανά ενότητα στοιχεία και προετοιμάζονται για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 5 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα 25-27 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην Μορφολογία, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων, η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ. • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για τη στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά και μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις είναι υποχρεωτική.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά στο περιεχόμενο των Εργαστηρίων. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εργαστηρίου έχουν μόνον όσοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.
Β. Στα φροντιστήρια: Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εμβαθύνουν στο θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων που θα ακολουθήσουν. Η ύλη των φροντιστηρίων εξετάζεται γραπτά μαζί με τις εξετάσεις του εργαστηρίου.
Γ. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις Σωστού/Λάθους και ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές πέρασαν τις εξετάσεις του Εργαστηρίου.
Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί μελέτη των φυσιολογικών κυτταρικών και ιστικών δομών που χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα, γενικότερα, και ειδικότερα τον άνθρωπο.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση βασικών στοιχείων του ανθρώπινου οργανισμού για τη μικροσκοπική δομή των κυττάρων και των ιστών του ανθρωπίνου σώματος και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές ογκογένεσης σε ιστικό επίπεδο, κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης.

Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για να υποστηρίξει τις γνώσεις που παρέχονται στα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων και συγκεκριμένα στα μαθήματα:
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της μορφολογίας, της δομής και λειτουργίας των φυσιολογικών ιστών του ανθρώπινου οργανισμού.
• Χρησιμοποιεί τον βασικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, το οπτικό μικροσκόπιο και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε υγιούς ιστού.
• Προσεγγίζει σωστά τη δομή των κύριων φυσιολογικών ιστών του ανθρωπίνου σώματος και να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργία τους
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στα πλαίσια εργαστηριακού περιβάλλοντος για την εκτέλεση εργασιών βασικής έρευνας.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MED_U_136

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Ιστολογία
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77114885
Έκδοση: 3η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4η ΑΓΓΛΙΚΗ/2018
Συγγραφείς: LESLIE P. GARTNER ΟΚ
ISBN: 9789605833022
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

2. Ιστολογία με Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας 2η έκδοση
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112691114
Έκδοση: 2/2023
Συγγραφείς: Kierszenbaum Abraham L., Tres Laura L.
ISBN: 9789925350490
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Άλλα συγγράμματα:
Σημειώσεις διαλέξεων γενικής παθολογικής ανατομικής (φλεγμονή/νεοπλασία)
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΟΧΙ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο