ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μυλωνής Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Γ. Σίμος, Π. Λιάκος, Γ. Χαχάμη

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: YΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 135 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «Ιατρικής Χημείας» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται παραπάνω. Στα φροντιστήρια αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων, η θεωρητική βάση και οι εφαρμογές των τεχνικών που σήμερα βρίσκουν χρήση στην βιοϊατρική έρευνα και εργαστηριακή ιατρική. Στα σεμινάρια γίνεται ανάλυση της ύλης του μαθήματος σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με την χρήση τεχνικών και οργάνων για την διεξαγωγή μιας πειραματικής / ερευνητικής εργασίας. Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής πρέπει να έχει αποκτήσει ορισμένες γενικές δεξιότητες πειραματικής εργασίας, δηλαδή να μπορεί: 1. να προγραμματίσει και να διεξάγει ένα πείραμα, 2. να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα πειραματικά δεδομένα, 3. να κρίνει τα αποτελέσματα και να αποκαλύπτει τα ενδεχόμενα πειραματικά λάθη, 4. να εξάγει τα συμπεράσματα, 5. να χειρίζεται το βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό – φασματοφωτόμετρο, pH-μέτρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης κ.α. 6. να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες εργαστηριακής ασφάλειας, 7. να ακολουθεί οδηγίες, 8. να εργάζεται σε ομάδα. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές σε όλα τα φροντιστήρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις. • POWERPOINT: για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • E-class: • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Η αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές γίνεται διαδικτυακά. • Επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class ή με e-mail • Οι εξετάσεις εργαστηρίου γίνονται διαδικτυακά με παράλληλη χρήση της πλατφόρμας e-class και teams

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.
Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα γίνεται:
1. με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κάθε εργαστηριακής άσκησης που παρουσιάζονται σε μορφή γραπτής εργασίας μετά από κάθε εργαστηριακή άσκηση.
2. με ηλεκτρονικά μέσα (e-class και MS Teams) για τις εξετάσεις εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου με δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχισης, ερωτήσεις διάταξης.
Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων και των αντίστοιχων φροντιστηρίων.
3. με γραπτές εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος «Ιατρική Χημεία» στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου με ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και αντιστοίχισης.
Στις εξετάσεις θεωρίας του μαθήματος εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων σύμφωνα με την αναλυτική ύλη του μαθήματος.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές πέρασαν τις εξετάσεις του Εργαστηρίου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από τη συνεισφορά του βαθμού του εργαστηρίου (20%) και της θεωρίας (80%) με προαπαιτούμενο την επίδοση στη θεωρία 50%.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται σε όλους τους φοιτητές εκτυπωμένος, και βρίσκεται αναρτημένος στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος «Ιατρική Χημεία» είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε επιλεγμένα κεφάλαια γενικής, φυσικής, οργανικής και βιολογικής χημείας με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μιας βάσης γνώσεων και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να αναλύουν την εφαρμογή των χημικών διεργασιών στην ερμηνεία βιοϊατρικών φαινομένων, τη χημική δομή και ιδιότητες βασικών βιομορίων (υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα, πρωτεΐνες και ένζυμα) καθώς και την επίδραση της χημείας του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και αφομοίωση μαθημάτων επόμενων εξαμήνων, όπως Βιοχημείας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Κλινικής Βιοχημείας, και κεφαλαίων εργαστηριακής ιατρικής που εφαρμόζονται καθημερινά στη διάγνωση.
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να μπορεί να περιγράψει τη χημική βάση των βιοϊατρικών φαινομένων, τη δομή, τις ιδιότητες, τους ρόλους και τη δράση των βασικών χημικών στοιχείων και ενώσεων με βιολογική σημασία καθώς και την τοξικότητα ξενοβιοτικών ουσιών, τη δομή, τις ιδιότητες και τους ρόλους βασικών βιομορίων όπως οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες και τα ένζυμα, τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και την εκτίμηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
• να κάνει χρήση των γνώσεων που απέκτησε στο μάθημα ως βάση για την κατανόηση των μαθημάτων των μεγαλύτερων εξαμήνων: Βιοχημεία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Βιοχημεία και Τοξικολογία.
• να έχει τα εφόδια να αναλύει τα δεδομένα με κριτική προσέγγιση και να είναι σε θέση να αναζητήσει και να αναλύσει σχετικές με την Ιατρική Χημεία πληροφορίες από διάφορες πηγές.
• να χρησιμοποιεί τον βασικό εξοπλισμό ενός χημικού εργαστηρίου και να διεκπεραιώνει βασικές χημικές αναλύσεις.
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στα πλαίσια εργαστηριακού περιβάλλοντος για την εκτέλεση βασικών χημικών αναλύσεων και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_169/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Σημειώσεις από τις παραδόσεις – Αναρτημένες στο e-class.
• Α.Τσακάλωφ «Ιατρική Χημεία σε ερωτήσεις και απαντήσεις» – αναρτημένο δωρεάν στην πλατφόρμα ΚΑΛΛΙΠΟΣ: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8447?&locale=el
• Berg J. L., Tymoczko J. M. & L. Stryer: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.
• Βάρβογλης Α. Γ.: Επίτομη οργανική χημεία, Εκδόσεις Ζήτη.
• G.A. TAYLOR: Οργανική Χημεία για Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες.
• Raymond Chang: “Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences”, University Science Books.
• Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J.: «Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας» Εκδόσεις Πασχαλίδης.

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο