ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μπρότσης Θεόδωρος

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 108 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο στο εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος και στο αμφιθέατρο. Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστηρίου του μαθήματος Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (ιστοσελίδα, e-mail κ.λπ.)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και δοκιμασία επίλυσης προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η Στατιστική αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας. Ο ρόλος της είναι ο
πλέον σημαντικός στην ιατρική έρευνα και πράξη. Με τη γνώση της είμαστε σε θέση να διεξάγουμε
επιστημονική έρευνα και να εκτιμούμε σωστά τα πορίσματα μελετών. Η στατιστική είναι απαραίτητη
για το σχεδιασμό πειραμάτων και μελετών, της ανάλυσης και παρουσίασης αυτών, και την αξιοποίησή
τους στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στο μάθημα αυτό γίνεται εφαρμογή της θεωρίας, με τη βοήθεια του υπολογιστή και τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να εισάγει και να διαχειρίζεται ιατρικά δεδομένα στο SPSS
• να διεξάγει περιγραφική στατιστική ανάλυση δεδομένων από κλινικές μελέτες, δηλαδή να παρουσιάζει συνοπτικά τα διαθέσιμα δεδομένα (με γραφικές και ποσοτικές μεθόδους περιγραφής δεδομένων)
• να διεξάγει στατιστικές αναλύσεις ιατρικών δεδομένων από κλινικές μελέτες χρησιμοποιώντας ιατρικές στατιστικές μεθόδους (όπως t-test, ANOVA, χ2 test, Λόγος αναλογιών, Διαγνωστικοί έλεγχοι-ROC ανάλυση, Παλινδρόμηση, Μη-παραμετρικοί έλεγχοι, Ανάλυση επιβίωσης, Σχεδιασμός και Ανάλυση κλινικών μελετών, Μετα-Ανάλυση)
• να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων των δεδομένων από κλινικές μελέτες
• να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων των δεδομένων από κλινικές μελέτες
• να μπορεί να συνεργαστεί με συμφοιτητές για έρευνα και ανάλυση της διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://biomath.med.uth.gr

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμονται οι διδακτικές σημειώσεις:
1. Ζιντζαράς Ηλίας (2008). ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια Στατιστικών πακέτων (SPSS)
(διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος καθώς και διδακτικό υλικό)

Επιπλέον ενδεικτικά αναφέρεται η ακόλουθη βιβλιογραφία
1. DENNIS HOWITT, DUNCAN CRAMER (Επιμέλεια: Σ. Κοντάκος). Στατιστική με το SPSS 16.0. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
2. Carver and Nash (2006). Doing data analysis with SPSS version 18.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο