ΒΙΟΛΟΓΙΑ I – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ I – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ I – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τραχανά Βαρβάρα, Επίκουρος Καθηγήτρια – Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: Ι. Παπαθανασίου, Α. Δαμαλάς, Μουρμούρα Ευανθία, Ιωάννης Κυριαζής

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: YΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 149 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο-Διαλέξεις Οι διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτικές Ανάρτηση διαλέξεων στο e-class και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-class, email.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς μέσω δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης. Επιπλέον παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα γραπτών εργασιών ή/και δημόσιας (φοιτητές-προσωπικό του εργαστηρίου Βιολογίας) παρουσίασης θέματος συναφούς με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη βιολογία του κυττάρου, ως βασικής δομικής και λειτουργικής μονάδας του φαινομένου της ζωής. Συγκεκριμένα αναλύονται οι φυσιολογικές ιδιότητες των κυττάρων, η δομή τους, τα οργανίδια τους, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια, ο κύκλος της ζωής τους, η διαίρεση και ο θάνατός τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της δομής των βιολογικών μεμβρανών και του ρόλου τους στη μεταφορά μορίων διάμεσου αυτών καθώς και στην επικοινωνία μεταξύ ενδοκυττάριων διαμερισμάτων. Αναλύεται επίσης διεξοδικά η μετάδοση σήματος από τον εξωκυττάριο χώρο ως την απόκριση του κυττάρου (κίνηση, διαίρεση/θάνατο ή αλλαγή στην έκφραση των γονιδίων) καθώς και οι τρόποι διακυτταρικής επικοινωνίας ενώ επιπλέον αναδεικνύεται η σημασία της δυσλειτουργίας της σηματοδότησης στην αιτιοπαθογένεια ανθρώπινων νόσων. Μεγάλη σημασία δίνεται επιπλέον στην περιγραφή της διαδικασίας της διαίρεσης και του θανάτου των κυττάρων και στην ανάλυση της αυστηρής και πολυεπίπεδης ρύθμισης αυτών των διαδικασιών, προκειμένου ο φοιτητής να αντιληφθεί τη σημασία της απορρύθμισης τους για την εμφάνιση παθήσεων, όπως ο καρκίνος. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για να κατανοήσουν την επίδραση των διαταραχών της κυτταρικής λειτουργίας επί της ομοιόστασης του οργανισμού και της εμφάνισης των ανθρώπινων νόσων, τις οποίες θα κληθεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει ο φοιτητής στο μέλλον ως γιατρός.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα:
• Έχει βασική κατανόηση της βιολογίας του κυττάρου και των διαφορών προκαρυωτικών/ευκαρυωτικών οργανισμών
• Έχει βασική κατανόηση της βιολογίας των υπερμοριακών δομών (ιών, prions)
• Μπορεί να διακρίνει τα υποκυτταρικά οργανίδια και έχει γνώση των λειτουργιών τους
• Έχει κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργική σημασία των μεμβρανών για το κύτταρο
• Έχει κατανοήσει το τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων (μεταγωγή σήματος)
• Έχει κατανοήσει τον κύκλο ζωής του κυττάρου (αύξηση, μίτωση/μείωση, κυτταρικός θάνατος)
• Έχει βασική γνώση της οργάνωσης των κυττάρων σε ιστούς/όργανα
• Έχει κατανοήσει την έννοια της κυτταρικής ομοιόστασης και των βασικών επιπτώσεων της διαταραχής της ως βάση της εκδήλωσης των ασθενειών
• Έχει γνώση των βασικών τεχνικών/οργάνων για τη μελέτη των κυττάρων (μικροσκοπία, κλασμάτωση)
• Είναι σε θέση να διακρίνει τους διάφορους κυτταρικούς τύπους του αίματος και μπορεί να προσδιορίσει την ομάδα αίματος ενός ατόμου
• Έχει κατανοήσει τις αρχές μιας ορολογικής διαγνωστικής μεθόδου (ELISA), μπορεί να αντιληφθεί το αποτέλεσμα και θέσει τη διάγνωση
• Μπορεί να αναγνωρίζει και διακρίνει τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου/μίτωσης και να υπολογίσει το μιτωτικό δείκτη
• Έχει ευχέρεια στη χρήση του μικροσκοπίου και των βασικών οργάνων του εργαστηρίου (πιπέτες, φυγοκέντρους, υδατόλουτρα).

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) [ΕΥΔΟΞΟΣ 102069992]: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.
2) [ΕΥΔΟΞΟΣ 102123643] ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, Geoffrey M. Cooper

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Cell, Journal of Cell Science, Nature Reviews, Molecular Cell Biology, Nature Cell Biology, Trends in Cell Biology, Cell ResearchΤμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο