ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νικόλαος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Σαμαρά Μυρτώ, Μπονώτης Κωνσταντίνος, Τσιούρη Ιωάννα

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 106 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Ψυχιατρική Ι ii. Ψυχιατρική ΙΙ. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα Ψυχιατρική Ι και Ψυχιατρική ΙΙ δύνανται να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση στο πτυχιακό Ψυχιατρική (του 6ου έτους), αλλά δεν μπορούν να εξετασθούν στο πτυχιακό Ψυχιατρική, εάν πρωτίστως δεν εξετασθούν επιτυχώς στα μαθήματα Ψυχιατρική Ι και Ψυχιατρική ΙΙ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Φυσική παρουσία φοιτητών στους χώρους της Κλινικής. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος κλινικής Ανατροφοδοτική μάθηση Power point eclass

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορική εξέταση με τη μορφή ανάλυσης κλινικού σεναρίου ή/και αντικειμενικά δομημένης εξέτασης κλινικών δεξιοτήτων (ObjectiveStructuredClinicalExamination – OSCE).

Η εξέταση αντλεί το περιεχόμενό της από την ύλη των μαθημάτων Ψυχιατρική Ι, Ψυχιατρική ΙΙ και Ψυχιατρική (κλινική άσκηση), και εξετάζει κατά το 1/3 τις κλινικές δεξιότητες και νοοτροπίες που έχει αναπτύξει ο φοιτητής, 1/3 την κλινική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης, και 1/3 την ικανότητα στην ανάπτυξη διαφοροδιάγνωσης ή/και θεραπευτικού πλάνου.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός της άσκησης των φοιτητών στην Ψυχιατρική Κλινική είναι η σύνθεση της θεωρητικής γνώσης και η οργανωμένη εφαρμογή της στη διάγνωση και στη θεραπεία των ασθενών στο κλινικό πεδίο. Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν τις βασικές και απαραίτητες ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ στην Ψυχιατρική που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αυτόνομα και με ασφάλεια ως νέοι ιατροί σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Η κλινική άσκηση στην ψυχιατρική είναι ιδιαίτερα απαιτητική διότι οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν τις παραπάνω ικανότητες σε μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να έχει αναπτύξει τα παρακάτω:
• κλινικές δεξιότητες (αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή/ οικείους/ συναδέλφους/ τρίτους, εγκατάσταση θεραπευτικής σχέσης και ο ρόλος της ενσυναίσθησης, σωστή λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, κατάρτιση θεραπευτικού σχεδίου, κ.α.),
• εμπειρία στην κλινική ποικιλομορφία των ψυχικών ασθενειών, ώστε να μπορεί να διακρίνει τις ψυχικές από τις σωματικές ασθένειες, και τις ψυχικές ασθένειες μεταξύ τους.
• συνδυαστική κλινική ικανότητα (συνεκτίμηση της επαλληλίας σωματικής και ψυχικής νοσηρότητας, πρακτική χρήση του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου στη διαμόρφωση της διάγνωσης και του θεραπευτικού σχεδίου, χρήση πολλαπλών μοντέλων στην ερμηνεία της συμπτωματολογίας, κατανόηση ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, κατανόηση μεταβίβασης/αντιμεταβίβασης κ.α.).
• ικανότητα εκτίμησης επικινδυνότητας (αυτοκτονικότητα και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές, ευαλωτότητα, παραμέληση, παραβατικότητα, επικινδυνότητα των ψυχοφαρμάκων, κ.α.).
• γνώση και εμπειρία της πρακτικής εφαρμογής του νόμου (εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία, αναγκαστικός περιορισμός του ατόμου, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοπρακτική ικανότητα, συνεργασία με αστυνομία/εισαγγελία/φυλακές κ.α.)
• ανάπτυξη σύγχρονης νοοτροπίας (αποστιγματισμός της ψυχικής ασθένειας, ηθική ισοτιμία -“ισοδυναμία του κύρους” της ψυχιατρικής (parityofesteem), ψυχιατρική μεταρρύθμιση, κοινοτική ψυχιατρική, προληπτική ψυχιατρική, δεοντολογία κ.α.)

Γενικές Ικανότητες
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση για :
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο