ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1010

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ, ΡΟΪΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 133 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση i. Γενική Μορφολογία (επιτυχής εξέταση εργαστηρίου)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Τα φροντιστήρια (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη. Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα βασικά ανά ενότητα στοιχεία και προετοιμάζονται για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 4 ομάδες φοιτητών, 1 διδάσκοντας ανά ομάδα 27-30 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. •H αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία, το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά και μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pathology.department@uth.gr

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις είναι υποχρεωτική.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά στο περιεχόμενο των Εργαστηρίων. Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου εξεταστέα ύλη είναι η θεωρία, η μεθοδολογία και οι τρόποι επεξεργασίας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Οδηγό των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή αναπτύσσονται από τους διδάσκοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εργαστηρίου έχουν μόνον όσοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Β. Στα φροντιστήρια: Δημόσια Παρουσίαση, Προφορική Εξέταση
Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές εμβαθύνουν στο θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων που θα ακολουθήσουν. Η ύλη των φροντιστηρίων εξετάζεται γραπτά μαζί με τις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Γ. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις Σωστού/Λάθους και ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές πέρασαν τις εξετάσεις του Εργαστηρίου.

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί μελέτη των ιστολογικών δομών των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της συσχέτισης της μικροσκοπικής εικόνας με τη λειτουργία των συστημάτων, την προσαρμογή στην ιστική βλάβη και την ανάπτυξη φλεγμονωδών νοσημάτων.

Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για να υποστηρίξει τις γνώσεις που παρέχονται στα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων και συγκεκριμένα στα μαθήματα: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ειδικής Μορφολογίας
• Γράφει τους όρους που περιγράφουν τις ιστολογικές δομές των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων
• Χρησιμοποιεί σωστά το οπτικό μικροσκόπιο και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών το κάθε σύστημα και τους περιέχοντες ιστούς του
• Προσεγγίζει σωστά τη δομή των φυσιολογικών οργανικών συστημάτων και να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργία των αρχιτεκτονικών τους δομών
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MED_U_141/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Οδηγός μελέτης ιστολογίας
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102070511
Έκδοση: 1/2021
Συγγραφείς: Μαρία Ιωάννου
ISBN: 978-618-5515-12-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Άλλα συγγράμματα:
ΟΧΙ
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΧΙ
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΟΧΙ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο