ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0804

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παρασκευά Ευφροσύνη, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Σ. Ζαρογιάννης, Α. Χατζηευθυμίου, Χ. Χατζόγλου, Ευδοξία Γώγου

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 72 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στη Φυσιολογία» συνίσταται από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (σε 4 ομάδες φοιτητών, 3 διδάσκοντες ανά ομάδα 25-30 φοιτητών) αποτελούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην Φυσιολογία, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική εμπειρία). Οι παρουσίες στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτικές. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οι εργαστηριακές ασκήσεις 2 και 3 πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Υπολογιστών του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής, με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων προσομοίωσης. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Φυσιολογίας είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής. • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Μέθοδοι αξιολόγησης.
Γραπτές Εξετάσεις

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από 5 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των εργαστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές παρακολούθησαν τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Τελικές προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με όρους και έννοιες της ομοιόστασης, την εισαγωγή στην οργάνωση και το ρόλο του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος, στην επίτευξη της ομοιόστασης, στην ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη της κυτταρικής φυσιολογίας και της λειτουργία του μυϊκού συστήματος.
Με αυτή την έννοια, το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κτίσει τη γνώση του στην φυσιολογία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, που θα διδαχθεί στα επόμενα εξάμηνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει και περιγράφει τους μηχανισμούς λειτουργίας των διεγέρσιμων κυττάρων, με ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη και όχι απλώς μια μνημονική, αποσπασματική βάση επιστημονικών γνώσεων.
• Κατανοεί πως τα επιμέρους συστήματα του οργανισμού και οι λειτουργίες αλληλοεπιδρούν ώστε να αποκτά μία συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
• Διακρίνει την κινητοποίηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων και την πρόκληση παθολογικών καταστάσεων όταν οι μηχανισμοί αυτοί δεν επαρκούν.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για να δημιουργεί υποθέσεις για α) τα αίτια και β) τους μηχανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εμφάνιση ασθενειών.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Λήψη αποφάσεων.
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_266/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου.
Συγγραφείς: Sherwood L.
Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 2016.
2. Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου – Οι μηχανισμοί του Σώματος,
Συγγραφείς: Widmaier E., Raff H. Strang K.
Εκδόσεις: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ., 2022

Άλλα συγγράμματα στα Ελληνικά
-Ganong’s Ιατρική Φυσιολογία
Συγγραφείς: Barett K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
-BERNE AND LEVY Φυσιολογία
Συγγραφείς: Koeppen Β., Stanton Β.
Εκδόσεις: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
– Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου
Συγγραφείς: Kibble D.J.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
-Ιατρική Φυσιολογία-Κυτταρική και Μοριακή Προσέγγιση.
Συγγραφείς: Boron F. Walter, Boulpaep L. Emile
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο