ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0301

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανυφαντής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 60 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs , e-class, με ηλεκτρονικές διαφάνειες, διαδραστική μέθοδος με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις
• Εξετάσεις: Γραπτές ,πολλαπλής επιλογής με συγκεκριμένο χρόνο ανά ερώτηση- 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προφορικές σε μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες.
• ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
• Παρουσίαση εργασιών και παρουσίαση σε κάθε διάλεξη από φοιτητή συνοπτικά του αντικειμένου της αμέσως προηγούμενης διάλεξης.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για την κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών της αρχής της ζωής που είναι το αντικείμενο της Εμβρυολογίας .
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση όλων των βασικών αρχών της Εμβρυολογίας και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των πρώτων σταδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου, καθώς και στα μοριακά γεγονότα που διέπουν τα πρώτα στάδια ανάπτυξης.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση τους στο λειτούργημα του Ιατρικού επαγγέλματος.
Από αυτή την άποψη το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει και να έρθει σε επαφή με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (ανατομία, ιστολογία, βασικές ανατομικές και εμβρυολογικές αρχές όλων των προκλινικών αλλά και των κλινικών ειδικών μαθημάτων).
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Γενικής Αναπτυξιακής Εμβρυολογίας αλλά και της Μοριακής Εμβρυολογίας στο πλαίσιο της κατανόησης της Κλινικής Εμβρυολογίας αλλά και της Εμβρυολογίας της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Εμβρυολογίας και της Μοριακής Εμβρυολογίας.
• Έχει γνώση της ύλης του μαθήματος.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τα έμβρυα και τις δομές τους στις διάφορες εβδομάδες της εμβρυϊκής ζωής.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και θα συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με τις βασικές αρχές συγγενών μαθημάτων όπως η Ιστολογία και η Εμβρυολογία.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
• Στα πλαίσια του μαθήματος αλλά και του εργαστηρίου εμβρυολογίας οργανώνονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια , αλλά και επιστημονικές συναντήσεις με ενεργή συμμετοχή σε έρευνα και διαπανεπιστημιακά συνέδρια τα οποία στοχεύουν και έχουν ως κύριες προτεραιότητες:
• Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας και προέλευσης των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
• Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
• Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.
Τέλος, στόχο αποτελεί η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA218/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ανθρώπινη Εμβρυολογία και Αναπτυξιακή Βιολογία
Τύπος: Σύγγραμμα
Συγγραφέας: Bruce M. Carlson, 5η Έκδοση
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κλινική Εμβρυολογία
Τύπος: Σύγγραμμα,
Συγγραφέας: Girsh Eliezer, Έκδοση: 1η/2024.
BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Εμβρυολογία του Ανθρώπου-Από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση. Τύπος: Σύγγραμμα,
Συγγραφέας: Moore Keith,
Έκδοση: 1η/2019
BROKEN HILL PUBLISHERS LTD


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο