ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τραχανά Βαρβάρα, Επίκουρος Καθηγήτρια – Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Τσέζου, Ι. Παπαθανασίου, Α. Δαμαλάς

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο-Διαλέξεις Οι διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτικές Ανάρτηση διαλέξεων στο e-class και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-class, email.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς μέσω δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης. Επιπλέον παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα γραπτών εργασιών ή/και δημόσιας (φοιτητές-προσωπικό του εργαστηρίου Βιολογίας) παρουσίασης θέματος συναφούς με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της Μοριακής Βιολογίας στην σύγχρονη Ιατρική. Εστιάζει στη διερεύνηση της φύσης, δομής και ιδιοτήτων του γενετικού υλικού, σε μεταλλαξιογόνους παράγοντες (ενδογενείς και εξωγενείς) που ευθύνονται για βλάβες του DNA, στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης των βλαβών αλλά και σε παθήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας αυτών των μηχανισμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη ανάλυση της ροής της γενετικής πληροφορίας και στους μηχανισμούς ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, σε προκαρυωτικούς και κυρίως ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Αναλύονται οι ιδιότητες της χρωματίνης (ευχρωματίνης και ετεροχρωματίνης), των χρωμοσωμάτων, του γονιδιώματος και οι μηχανισμοί δια μέσω των οποίων προκύπτει η γενετική ποικιλομορφία, καθώς και η εξέλιξη γονιδίων και γονιδιωμάτων. Επιπρόσθετα αναλύονται οι επιγενετικές τροποποιήσεις του γονιδιώματος (μεθυλίωση του DNA, τροποποιήσεις ιστονών, μικρά και μακρά μη κωδικά μόρια RNA) και η συμμετοχή τους στην ομοιοστασία και σε παθήσεις και κακοήθειες και παρέχονται νέα δεδομένα για τη χρήση τους σε θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες ανάλυσης του γονιδιώματος και στο ρόλο τους στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων και νεοπλασιών, στη κλωνοποίηση και στις εφαρμογές της στη γονιδιακή θεραπεία. Περιγράφονται οι βασικοί μοριακοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη γήρανση, η βιολογία των βλαστοκυττάρων και η χρήση τους στις σύγχρονες κυτταρικές θεραπείες νοσημάτων και νεοπλασιών. Τέλος, αναλύονται οι βασικές αρχές της ογκογένεσης, τα ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια, ο ρόλος των καρκινικών βλαστοκυττάρων στον καρκινικό μετασχηματισμό και νέες θεραπείες στο καρκίνο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της βιολογίας των αυτοαναπαραγόμενων μακρομορίων και των αλληλεπιδράσεών τους με τις πρωτεΐνες
• Έχει γνώση των βασικών λειτουργικών δομών του ανθρώπινου γονιδιώματος
• Έχει γνώση βασικών μηχανισμών διαταραχής της γενετικής σταθερότητας (Καρκινογένεση Κληρονομικός καρκίνος/Γήρανση)
• Έχει γνώση σύγχρονων μεθόδων μοριακής βιολογίας και των εφαρμογών τους στη διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων και κακοηθειών
• Είναι σε θέση να διακρίνει το πάσχον άτομο από το φυσιολογικό ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. PCR)
• Χρησιμοποιεί ποικιλία οργάνων και εξοπλισμού του εργαστηρίου (πιπέτες, συσκευή PCR, συσκευές ηλεκροφόρησης νουκλεϊκών οξέων κτλ.)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :1) [ΕΥΔΟΞΟΣ 102123643] ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, Geoffrey M. Cooper 2) Γονιδιώματα – σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, : Brown Τ. Α.,

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Nature Reviews Molecular Cell Biology, Molecular Cell, Molecular Biology and Evolution, Molecular Aspects of Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο