ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0302

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτηρίου Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 83 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο: Η Διδασκαλία Οργανογένεσης – Αναπτυξιακών Διαταραχών και Κλινική εφαρμογή αποτελείται από διαλέξεις, σεμινάρια/φροντιστήρια και εργαστηριακή πρακτική. Η παρακολούθηση Εργαστηριακών Πρακτικών και Σεμιναρίων/Φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο των διαλέξεων περιγράφεται παραπάνω. Σεμινάρια/Φροντιστήρια (σε 5 ομάδες σπουδαστών με 1 εκπαιδευτή ανά ομάδα) ανασκοπούν και επεκτείνουν το περιεχόμενο των διαλέξεων. Σε κάθε φροντιστήριο, οι μαθητές εξοικειώνονται με τα βασικά στοιχεία ανά ενότητα και προετοιμάζονται για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Εργαστηριακές ασκήσεις (σε 5 ομάδες φοιτητών, 1 εκπαιδευτής ανά ομάδα 25-28 φοιτητών) που συνθέτουν το πρακτικό των φοιτητών είναι συμπληρωματικές των διαλέξεων και στοχεύουν στην εξοικείωση του φοιτητή με την εφαρμογή τεχνικών, τη λειτουργία απλών εργαστηριακών οργάνων και τις πειραματικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά στην Οργανογένεση – Αναπτυξιακές Διαταραχές και την Κλινική εφαρμογή καθώς και για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες που δεν παρουσιάζονται εύκολα θεωρητικά (μάθηση με βάση την πρακτική εμπειρία). Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού της διάλεξης, την ηλεκτρονική ενημέρωση και την παροχή συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. ΕΙΔΙΚΑ: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. MS powerpoint) για την προετοιμασία υλικού διάλεξης και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μαθήματος (αναλυτικό συμπληρωματικό υλικό & επιπλέον βιβλιογραφία), το εκπαιδευτικό υλικό (κλινικές περιπτώσεις), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες κάθε διάλεξης καθώς και σχετικά βίντεο και επιστημονικά άρθρα που διατίθενται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά στους φοιτητές μέσω του συστήματος e-class του πανεπιστημίου μας. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το τμήμα Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής Ανακοινώσεις, πληροφορίες κ.λπ. είναι διαθέσιμες online μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail (embryology-histologylab@uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτό τεστ στα μέσα του εξαμήνου με 7 ερωτήσεις και επίλυση προβλημάτων.
Η συμμετοχή των μαθητών στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής συμμετοχή στα πρακτικά πιστοποιείται με τις υπογραφές των εκπαιδευτών στις γραπτές εκθέσεις.-εξετάσεις.
Β. Για τα σεμινάρια:
Σε κάθε φροντιστήριο οι μαθητές εμβαθύνουν στο θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων που θα ακολουθήσουν. Η επίδοση των μαθητών κατά τη διάρκεια των φροντιστηρίων λαμβάνεται υπόψη στην τελική αξιολόγηση. Η ύλη των φροντιστηρίων εξετάζεται μαζί με την εργαστηριακή εξέταση.
Γ. Για την ύλη της διάλεξης: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διαρκούν 2 ώρες και αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το υλικό που θα εξεταστεί είναι διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό όπως περιγράφεται παραπάνω.
Τελικός βαθμός:
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος και του βαθμού των Εργαστηριακών γραπτών εξετάσεων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αποστολή του Εργαστηρίου Εμβρυολογίας είναι η μύηση των φοιτητών της Ιατρικής στις Βασικές αρχές των εν λόγω αντικειμένων, η πρώτη τους επαφή με εμβρυολογικά παρασκευάσματα για την όσο το δυνατότερο καλύτερη κατανόηση των ιστών του ανθρωπίνου εμβρύου και η προσφορά υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της Ιατρικής τέχνης και στην προώθηση της έρευνας και η απόκτηση γνώσεων μέσω της μελέτης, της κριτικής αξιολόγησης και της έρευνας των σχετικών με τα προγράμματα γνωστικών περιοχών.
Το μάθημα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της αρχής της ζωής που είναι το αντικείμενο της Εμβρυολογίας .
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση όλων των αρχών της Εμβρυολογίας, της Οργανογένεσης και των συγγενών διαμαρτιών, και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές κλινικές έννοιες της ανάπτυξης των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρού.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει και να έρθει σε επαφή με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (ανατομία, ιστολογία, βασικές ανατομικές και εμβρυολογικές αρχές όλων των προκλινικών αλλά και των κλινικών ειδικών μαθημάτων).
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Οργανογένεσης και των διαμαρτιών της διάπλασης στα πλαίσια κατανόησης κλινικών ειδικοτήτων όπως είναι η Μαιευτική Γυναικολογία, η Εμβρυομητρική Ιατρική και η Νεογνολογία και στα πλαίσια απόκτησης τίτλου στις ανωτέρω ειδικότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Έχει κατανόηση και γνώση των βασικών αρχών της Εμβρυολογίας, Οργανογένεσης, και Εμβρυομητρικής Ιατρικής καθώς και γνωρίζει τις κυριότερες συγγενείς ανωμαλίες.
• Έχει γνώση της ύλης του μαθήματος της Οργανογένεσης και των συγγενών ανωμαλιών.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τα έμβρυα και τις δομές τους, και την εξέλιξη αυτών κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής .
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και θα συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με τις βασικές αρχές συγγενών μαθημάτων όπως η Ανατομική και η Ιστολογία, η Μαιευτική, η Γυναικολογία καθώς και η Νεογνολογία.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος γνωρίζει τη παθοφυσιολογία και εξηγεί εμβρυολογικά τις συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια , μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά σε έρευνα και διαπανεπιστημιακά συνέδρια τα οποία στοχεύουν και έχουν ως κύριες προτεραιότητες:
• Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
• Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
• Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.
Τέλος στοχεύουμε στη σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr//courses/ MED_U_196/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
• Εμβρυολογία του ανθρώπου, Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: W.Larsen, Έκδοση: 3η/2003.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
• Εμβρυολογία του Ανθρώπου-Από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση. Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Moore Keith, Έκδοση: 1η/2019, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Άλλα συγγράμματα:

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο