ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ1400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσέζου Ασπασία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: I. Παπαθανασίου, Β. Τραχανά

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 68 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2 Φροντιστήρια – Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς μέσω ερωτήσεων σύντομης απάντησης και δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και εφαρμογές
της Ιατρικής Γενετικής και να τους καταστήσει ικανούς να συντάσσουν ένα γενεαλογικό δένδρο, να
διακρίνουν τα άτομα που έχουν κίνδυνο να νοσήσουν από ένα γενετικό νόσημα και να γνωρίζουν τη
κατάλληλη γενετική συμβουλή σχετικά με τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή τον τρόπο πρόληψής του.
Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές βασικά στοιχεία που αφορούν στην
ανάλυση των τύπων κληρονομικότητας μονογονιδιακών νοσημάτων, στις αποκλίσεις από τη μεντελική
κληρονομικότητα (γενετικό εντύπωμα, νοσήματα που οφείλονται σε τρινουκλεοτιδικές επαναλήψεις,
μονογονεϊκή δισωμία), καθώς και στη γενετική βάση των πολυπαραγοντικών νοσημάτων και των
μιτοχονδριακών νοσημάτων. Αναλύονται οι επιγενετικές τροποποιήσεις του γονιδιώματος και η
συμμετοχή τους σε παθήσεις και κακοήθειες και παρέχονται νέα δεδομένα για τη χρήση τους σε
θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των
πλέον κοινών μονογονιδιακών γενετικών νοσημάτων, όπως της κυστικής ίνωσης, α και β
αιμοσφαιρινοπαθειών, φαινυλκετονουρίας, ανεπάρκειας ενζύμου G6PD, ατελούς οστεογένεσης κ.α
καθώς και χρωμοσωμικών συνδρόμων. Αναδεικνύεται ο ρόλος της φαρμακογενετικής και αναλύονται
τα νέα επιτεύγματα σχετικά με τη γονιδιακή θεραπεία και την RNAi θεραπεία στα γενετικά νοσήματα.
Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γενετική ανάλυση, στο ρόλο των εμπλεκόμενων γονιδίων και
στη γενετική συμβουλευτική των κληρονομικών καρκίνων, όπως ο κληρονομικός καρκίνος
μαστού/ωοθηκών, καρκίνος παχέος εντέρου κ.α.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να διαμορφώνει ένα γενεαλογικό δένδρο και να διακρίνει τα άτομα που έχουν κίνδυνο να
νοσήσουν από ένα γενετικό νόσημα.
• να συνεκτιμά τις πληροφορίες από τη κλινική εικόνα ενός ασθενούς, τα φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά του και τις εργαστηριακές μοριακές/γενετικές αναλύσεις με σκοπό τη
διάγνωση ενός γενετικού νοσήματος
• να παρέχει τη κατάλληλη γενετική συμβουλευτική που αφορά στον κίνδυνο επανεμφάνισης
του γενετικού νοσήματος σε μέλη της οικογένειας του/της πάσχοντος
• να κατευθύνει τον ασθενή στη διενέργεια της πλέον δόκιμης εργαστηριακής εξέτασης για τη
διάγνωση του γενετικού νοσήματος ή γενετικού συνδρόμου.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Σημειώσεις μαθήματος και τα βιβλία [13256587] «Ιατρική Γενετική» των Thompson & Thompson και
[32997976] «Γενετική» των Hartwell Leland, Hood Leroy, Goldberg Michael, Reynolds Ann, Silver Lee.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Nature Genetics, Nature Reviews Genetics, Human Molecular Genetics,
Trends in Genetics, Human Genetics, Clinical Genetics, Cancer Genetics and Cytogenetics


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο