ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΕΙ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΦΑΝΗ ΚΑΛΑΛΑ, ΣΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 105 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις/Εργαστηριακές ασκήσεις Υποχρεωτική παρακολούθηση μόνο των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω e-class) για την ευκολότερη διαχείριση του υλικού και της συνεννόησης και δημιουργίας ομάδων εργασίας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Εξετάσεις 100% (100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 60 λεπτών) Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αντικειμενικοί Στόχοι Μαθήματος (Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα):
1. Η κατανόηση της Ανοσολογίας ως ανεξάρτητης Επιστήμης της Ζωής
2. Η εκμάθηση των βασικών ανοσολογικών μηχανισμών
3. Η κατανόηση (α) των παθογενετικών ανοσολογικών μηχανισμών, (β) των ανοσολογικών διαγνωστικών εφαρμογών, και (γ) των ανοσολογικών θεραπευτικών παρεμβάσεων
4. Απόκτηση σαφούς αντίληψης για τα ανοσολογικά φάρμακα (εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα κ.ά.)

Γενικές ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή: Διδακτικές Σημειώσεις και τα αρχεία των παρουσιάσεων, καθώς και επαναληπτικές ασκήσεις-ερωτήσεις
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. Επιλεγμένες ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία
2. David Male, Stokes Peebles, Victoria Male. Ανοσολογία, Εκδ. Ροπή. Έκδοση: 9η/2021
3. Abbas KA, Lichtman AH. Βασική Ανοσολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2004
4. Γερμενής Α. Ιατρική ανοσολογία, Έκδοση: 1η έκδ./2000, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο