ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ1101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βασιλάκη Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια – Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: Ε. Ασπροδίνη, Κ. Δήμας, Ν. Πιτσίκας, Ν. Σακελλαρίδης, Κυριαζής Ιωάννης, Ηλίας Μπέγας

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 194 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά (Διδασκαλία με τη μορφή “tutorial” και εξέταση στα Αγγλικά για τους μη Ελληνόφωνους φοιτητές)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (δια ζώσης) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Σεμινάριο & Εργαστηριακές Ασκήσεις – Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία: • χρήση επικαιροποιημένου εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή (PowerPoint) • χρήση διαδικτυακής εφαρμογής Microsoft Teams για την πραγματοποίηση μεμονωμένων διαλέξεων του μαθήματος αν παραστεί ανάγκη • χρήση διαδικτυακής εφαρμογής Microsoft Teams για την επικοινωνία με τους φοιτητές (αποστολή γραπτών μηνυμάτων/βιντεοκλήσεις και αποστολή εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων) • χρήση διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.icp.org.nz) για την εξάσκηση των φοιτητών στην φαρμακοκινητική κατά τη διάρκεια της διάλεξης καθώς και από τον κάθε φοιτητή για την εξάσκησή τους σε χρόνο της επιλογής τους. Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση: • εκπαίδευση στη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης για τον προσδιορισμό επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά δείγματα ασθενών στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης «Κλινική Εφαρμογή Φαρμακοκινητικής». Η άσκηση πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας • χρήση του προγράμματος OBSim: Organ Bath Simulation (http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/software_sims.htm) και υπολογιστικών φύλλων (Excel) για την υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης «Φαρμακοδυναμική & Φάρμακα του ΠΝΣ: Δράσεις ακετυλοχολίνης & ατροπίνης σε παρασκεύασμα ειλεού (πείραμα προσομοίωσης in silico)». Η άσκηση διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής (30 σταθμοί εργασίας) και η χρήση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά (4 ομάδες φοιτητών, σύνολο 120 φοιτητές). Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές: • ανάρτηση του εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) του Τμήματος Ιατρικής • ανάρτηση του εβδομαδιαίου προγράμματος διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων στο e-class • ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Τμήματος Ιατρικής • συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλου αξιολόγησης από τον κάθε φοιτητή • ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές που αφορούν σε επιστημονικά ή διοικητικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική για τους Ελληνόφωνους φοιτητές και Αγγλικά για τους φοιτητές ERASMUS.
Αξιολόγηση του μαθήματος: γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συνδυασμού, συμπλήρωσης κενών, σωστού/λάθους και κρίσεως σύντομης απάντησης ή συνδυασμό αυτών.
Αξιολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων: γραπτή εξέταση μετά από κάθε άσκηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και παράδοση εργασίας.
Στον τελικό βαθμό συνυπολογίζονται οι βαθμολογίες της εξέτασης του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στις βασικές επιστήμες και την κλινική πράξη και στοχεύει στην ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας της φαρμακευτικής αγωγής ως ενός από τα κύρια μέσα για την πρόληψη των ασθενειών και την ανακούφιση από αυτές.
Αρχικά οι σπουδαστές εισάγονται στις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και τις έννοιες: υποδοχέας, μοριακός μηχανισμός δράσης φαρμάκων, φαρμακοκινητική και δοσολογικά σχήματα, φαρμακογενετική και εξατομίκευση θεραπεία/δοσολογία και γενόσημο φάρμακο. Στη συνέχεια, εισάγονται στις ιδιότητες μιας νέας ομάδας θεραπευτικών παραγόντων γνωστών ως βιοφάρμακα στις κύριες διαφορές τους με τα «συμβατικά» φάρμακα και στον τρόπο με τον οποίο έχουν ήδη επηρεάσει τη θεραπεία ασθενειών, ενώ τέλος, εισάγονται στην έννοια της γονιδιακής θεραπείας, στις υποσχέσεις και τα προβλήματά της.
Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος συγκαταλέγονται επίσης η φαρμακολογία του αυτόνομου και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η διδασκαλία της φαρμακολογίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος βοηθά στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους τα
φάρμακα επηρεάζουν τη λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού όπως το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουροποιητικό (τα οποία αποτελούν μέρος του μαθήματος Φαρμακολογία ΙΙ). Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να στηριχθεί για να κατανοήσει τη λογική χορήγησης συγκεκριμένων φαρμάκων έναντι άλλων σε ασθενείς κατά την κλινική άσκησή τους σε μεγαλύτερα έτη σπουδών.
Η φαρμακολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος περιλαμβάνει φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ευρέος φάσματος νευρολογικών και ψυχιατρικών καταστάσεων, καθώς και φάρμακα τα οποία, μεταξύ άλλων, ανακουφίζουν από τον πόνο και δρουν ως αναισθητικά ή χρησιμοποιούνται χωρίς ιατρική συνταγή για να αυξήσουν την αίσθηση ευεξίας οδηγώντας στην εξάρτηση από αυτά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
• θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής, της φαρμακογενετικής, της βιοϊσοδυναμίας καθώς και τους βασικούς μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων και ειδικότερα αυτών που χρησιμοποιούνται σε νόσους του αυτόνομου και του κεντρικού νευρικού συστήματος
• θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, την ισχύ, την αποτελεσματικότητα, τις ενδείξεις, τις παρενέργειες και την τοξικότητα των φαρμάκων και να διαμορφώνουν κρίσεις και προβληματισμούς σε συναφή επιστημονικά ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων τη συνταγογράφηση.
• θα είναι σε θέση να διακρίνουν την αξία της εξατομικευμένης φαρμακοθεραπείας πριν εκτεθούν στον ίδιο τον ασθενή και θα είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
• θα είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τις γνώσεις τους σε θέματα που πραγματεύεται η Φαρμακολογία Ι καθώς και το σκεπτικό και τις λογικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό
• θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων σε θέματα φαρμακολογίας που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολύπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA121/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Bertram G. Katzung, Basic & Clinical Pharmacology, 15th Edition, McGraw Hill / Medical, 2020
• Rang & Dale’s Pharmacology, International Edition, 10th Edition, Elsevier, 2024
• Goodman and Gilman’s: Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th edition, McGraw Hill / Medical, 2022
• Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 8th Edition, Wolters Kluwer Health, 2022
• Brody’s Human Pharmacology 7th Edition, Elsevier, 2024

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Pharmacological Reviews
• Nature Reviews Drug Discovery
• Annual Review of Pharmacology and Toxicology
• Trends in Pharmacological Sciences


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο