ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ1102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Πιτσίκας, A. Βασιλακη, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Σακελλαρίδης

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική-Αγγλική Ελληνική (Αγγλική για ERASMUS)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο/εξ αποστάσεως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Φροντιστήρια Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Κοινό λογισμικό (π.χ. Excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική/Αγγλική για φοιτητές Εrasmus.

Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις (50-60)
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 1 ώρας, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλών επιλογών. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνον όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τον πλήρη κύκλο των φροντιστηρίων

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να εξοικειωθεί, να κατανοήσει και να μάθει:
-βασικές ομάδες φαρμάκων,
-τους μηχανισμούς δράσεις τους,
-τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους,
-τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα
– τις βασικές παρενέργειες τους και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές
Τελικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ορθής χρήσης των φαρμάκων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των μηχανισμών δράση των βασικών ομάδων φαρμάκων,
• Έχει γνώση των βασικών ομάδων φαρμάκων
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις βασικές παρενέργειες τους και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές
• Αναγνωρίζει, αναλύει και αξιολογεί τους μηχανισμούς που διέπουν τις ανεπιθύμητες δράσεις των φαρμάκων
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την λήψη αποφάσεων για τη σωστή επιλογή φαρμάκων.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_221/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Basic and Clinical Pharmacology, Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor, McGraw Hill, ISBN 9781259252907.
• Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 7th Edition, ISBN 9781975106706
• Φαρμακολογία Rang and Dale, Εκδότης: Παρισιάνου, ISBN: 9789605831738
• Goodman & Gilman’s Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Συντονισμός ελληνικής έκδοσης Νικόλαος Σιταράς, Εκδόσεις Πασχαλίδης, ISBN 9789604890378.
• Web/other resources/pubmed/reviews (Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Nature drug discovery, Drugs today, European journal of pharmacology, Pharmacology & Therapeutics, Journal of experimental pharmacology, Molecular pharmacology, Biochemical pharmacology etc)


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο