ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελένη Αρναούτογλου, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 151 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Φαρμακολογία Ι

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ -ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» συνίσταται από διαλέξεις, κλινική και πρακτική άσκηση. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις με βάση τα κλινικά σενάρια αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Οι κλινικές ασκήσεις, (σε 4. ομάδες φοιτητών, 6 διδάσκοντες ανά ομάδα 20 φοιτητών) αποτελούν την κλινική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των διαλέξεων και έχουν στόχο να τους εξοικειώσουν με την χρήση τεχνικών, την λειτουργία οργάνων και την διεξαγωγή δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην αναισθησιολογία, καθώς και να βοηθήσουν στη κατανόηση εννοιών που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές θεωρητικά (εκμάθηση βασισμένη στην πρακτική) Οι πρακτικές ασκήσεις,(σε 4 ομάδες φοιτητών, 2 διδάσκοντες ανά ομάδα) ανακεφαλαιώνουν και εμβαθύνουν στην ύλη με την χρήση παραδειγμάτων κλινικών περιστατικών (εκμάθηση βασισμένη σε προβλήματα και προσομοίωση) που αναδεικνύουν την εφαρμογή των αναισθησιολογικών γνώσεων στην διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Σε κάθε πρακτική άσκηση οι φοιτητές λαμβάνουν ιστορικό, εξασκούνται στην κλινική εξέταση, εφαρμόζουν τις κλινικές δεξιότητες που διδάσκονται και προετοιμάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα εξεταζόμενα κλινικά περιστατικά έτσι ώστε να μπορούν να τις συζητήσουν με τους διδάσκοντες. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Χρήση προγράμματος προσομοίωσης κρίσιμων συμβάντων στη χειρουργική αίθουσα • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των κλινικών και πρακτικών ασκήσεων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις κλινικές – πρακτικές ασκήσεις:
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις γίνεται με συνεχή αξιολόγηση. Η επιτυχής συμμετοχή στην άσκηση πιστοποιείται από την υπογραφή του διδάσκοντος.
Β. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής , ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης που αφορούν κλινικά περιστατικά ανάλογα με αυτά που συζητούνται στα μαθήματα (παραδείγματα έχουν δοθεί στο τέλος κάθε διάλεξης). Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κλινική άσκηση και έχουν παρακολουθήσει τον απαραίτητο αριθμό διαλέξεων.
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων συνυπολογίζοντας τη συνολική παρουσία κατά τη διάρκεια της κλινικής και πρακτικής άσκησης.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό τμήμα της μελέτης της αναισθησιολογίας και των επιδράσεων της σε ασθενείς με διαφορετικά νοσήματα, ενώ ασχολείται και με τις βασικές αρχές της θεραπείας πόνου και της παρηγορικής/ανακουφιστικής φροντίδας.

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν στην ελεγχόμενη και αναστρέψιμη απώλεια συνείδησης ή και αναλγησία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επιπρόσθετα διαπραγματεύεται τα βασικά στοιχεία της θεραπείας πόνου και της παρηγορικής/ανακουφιστικής φροντίδας, δύο καίρια θέματα που θα έπρεπε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν όλοι οι υγειονομικοί.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με:
α. παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Αναισθησιολογικής Κλινικής (χειρουργικές αίθουσες, Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας, Ιατρεία πόνου και προαναισθητικού ελέγχου)
β. πρακτική άσκηση BLS (Basic Life Support) και χρήση AED (Automated External Defibrillator) κατά τα σύγχρονα πρότυπα του ERC (European Resuscitation Council)
γ. πρακτική άσκηση ALS (Advanced Life Support) κατά τα σύγχρονα πρότυπα του ERC
δ. πρακτική άσκηση στον αεραγωγό
ε. η προσομοίωση στην Αναισθησιολογία

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ορθής εκτέλεσης και εκτίμησης του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, των συμπτωμάτων και της σημειολογίας και των αντίστοιχων απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ορθή κλινική πρακτική που αφορά στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και γενικότερα τις κλινικές ειδικότητες, καθώς η αναισθησιολογία βρίσκεται σε επαφή με σχεδόν όλες τις ειδικότητες καθώς απαιτεί τη διαχείριση ασθενών με ποικίλες συνοσηρότητες.

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ): Οι φοιτητές, μετά από επιτυχή εξέταση, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Αναισθησιολογίας (επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών της Γενικής Αναισθησίας, της Περιοχικής Αναισθησίας, των φαρμάκων αναισθησίας, των δυνατοτήτων του σύγχρονου Monitoring του ασθενούς, της διαχείρισης υγρών, αίματος και παραγώγων.
• Έχει γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών της θεραπείας πόνους και παρηγορικής/ανακουφιστικής φροντίδας.
• Είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την αρχική προσέγγιση ενός βαρέως πάσχοντα ασθενή και να εφαρμόσει τις σύγχρονες αρχές αναζωογόνησης του ERC.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στα πλαίσια κλινικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση βασικών και εξειδικευμένων κλινικών πράξεων

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσέγγιση σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Λήψη ιστορικού
• Φυσική εξέταση
• Ορθή διαγνωστική, φαρμακευτική και θεραπευτική προσέγγιση
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


URL Μαθήματος : eClass (uth.gr)

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αναισθησία με μια ματιά, κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 50660951
Lecture Notes: Κλινική Αναισθησιολογία, κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 77115333

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο