ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βαρβάρα Μουχτούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: X. Χατζηχριστοδούλου, Γ. Ραχιώτης, Ε. Μαλισσιόβα, Π. Μηνά

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 125 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο) Εργαστήρια Υποχρεωτική παρακολούθηση του εργαστηριακού και του φροντιστηριακού μέρους του μαθήματος. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε (e-mail) στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (60% της συνολικής βαθμολογίας) και κατάθεση γραπτής εργασίας με δημόσια παρουσίαση (40% της συνολικής βαθμολογίας).
Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται -στο τέλος του εξαμήνου- μέσω της συμπλήρωσης από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία του εν λόγω μαθήματος, όσο και για τις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες κατά την άποψή τους. Οι απαντήσεις των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές της ιατρικής στις έννοιες της δημόσιας υγείας, της πρόληψης, της κοινωνικής ιατρικής, της πληθυσμιακής υγιεινής καθώς και της αποδεικτικής ιατρικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της σημασίας της οπτικής της δημόσιας υγείας/πληθυσμιακής υγιεινής στην καθημερινή ιατρική πράξη και την λήψη κλινικών αποφάσεων.
• Έχει γνώση των εννοιών και εφαρμογών της πρόληψης και της προαγωγής υγείας, καθώς και της επίδρασης του περιβάλλοντος (φυσικό και νοσοκομειακό περιβάλλον, διατροφή, κάπνισμα, αλκοολισμός) στην ανάπτυξη λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων (καρκίνος, στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης). Επιπρόσθετα, θα έχει γνώση της επιδημιολογίας και πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων (παθογόνα, θνησιμότητα, θνητότητα, δεξαμενή, χρόνος επώασης και μέτρα πρόληψης και ελέγχου/εμβολιασμοί) και των χρόνιων νοσημάτων, του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) και των προϋποθέσεων εφαρμογής του στην κλινική πράξη, καθώς και της επιδημιολογίας και πρόληψης των ατυχημάτων, των βασικών αρχών οικονομικών της υγείας και των εφαρμογών τους στην προληπτική ιατρική. Τέλος θα έχει γνώση της σημασίας των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (Δ.Υ.Κ.) για την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις μορφές της πρόληψης και να δίνει σχετικά παραδείγματα. Επίσης είναι σε θέση να διακρίνει την διαφορετική αποτελεσματικότητα του κάθε επιπέδου πρόληψης στην προστασία της υγείας.
• Χρησιμοποιεί κριτικά την κατακτημένη γνώση προκειμένου να επεξεργάζεται κριτικά τη διεθνή βιβλιογραφία και να συνθέτει μια γραπτή παρουσίαση σχετική με ένα νόσημα, με έμφαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του εν λόγω νοσήματος. Αλλά και να εφαρμόζει στην καθημερινή κλινική πράξη κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο νοσημάτων, αλλά και για την πρωτογενή πρόληψη αυτών. Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της εργαστηριακής άσκησης στο Μικροβιολογικό και στο Χημικό εργαστήριο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τους χημικούς και μικροβιολογικούς δείκτες ποιότητας των τροφίμων, του πόσιμου νερού, των υδάτων αναψυχής και άλλων περιβαλλοντικών δειγμάτων.
• Αναλύει κριτικά τη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των μελετώμενων ερευνών. Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναζητήσει και να επεξεργαστεί κριτικά δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικές με κατευθυντήριες οδηγίες προσυμπτωματικού ελέγχου (δευτερογενούς πρόληψης ) νοσημάτων.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_179/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Υγιεινή. Μ. Αρβανιτίδου- Βαγιωνά
2. Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική. Μ. Αρβανιτίδου- Βαγιωνά

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: U.S. Preventive Services Task Force https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο