ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0800

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στην προσέγγιση του ασθενή με ανικανότητα/αναπηρία και τον σχεδιασμό προγράμματος Αποκατάστασης

Μέθοδος Αξιολόγησης: Συγγραφή εργασίας
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας. Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση έχει την δυνατότητα με την χρήση των φυσικών μέσων να βοηθήσει τον ασθενή ώστε να μειώσει την ανικανότητα που μπορεί να προκληθεί από κάποια βλάβη της υγείας του. Επίσης μέσω της λειτουργίας της ομάδας Αποκατάστασης παρέχεται η δυνατότητα να διακοπεί η στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανικανότητα και την αναπηρία που μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση μόνιμης βλάβης, έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στο άτομο να εκπληρώσει το ρόλο του μέσα στην οικογένεια και την κοινότητα.
Μέσα από την διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα γίνει περισσότερο οικείος με την
αναγκαιότητα και την εφαρμογή των φυσικών μέσων όπως επίσης και με την λειτουργία της ομάδας Αποκατάστασης και τον ξεχωριστό ρόλο που έχει κάθε μέλος της, όπως ο Φυσικοθεραπευτής, ο Εργοθεραπευτής, ο Λογοθεραπευτής, ο Ψυχολόγος, ο Τεχνικός ορθωτικών και προσθετικών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει ένα αντικείμενο το οποίο συμπληρώνει τις άλλες ιατρικές ειδικότητες και απαντάται πολύ συχνά στην καθημερινή πράξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης(ΦΙΑπ)
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της ΦΙΑπ
• Γνωρίζει τα μέλη και τη λειτουργία της ομάδας Αποκατάστασης
• Μπορεί να εκτίμηση τις ανάγκες του ασθενή στις Δραστηριότητες της καθημερινής Ζωής και την
αυτουπηρέτηση.
• Αναλύει τις ανάγκες του ασθενή σε συνδυασμό με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τα δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου και σχεδιάζει εξατομικευμένο πρόγραμμα
Αποκατάστασης.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή
βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές
Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Physical and Rehabilitation Medicine for Medical Students Edi.Ermes – Milan (Italy) 2018
ISBN 978-88-7051-636-4 – Digital edition


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο