ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και φροντιστηριακές ασκήσεις Υποχρεωτική παρακολούθηση Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή και προφορική παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στους τρόπους συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ιατρικής έρευνας και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν ένα άρθρο ή μια επιστημονική ομιλία.Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την διαμόρφωση του θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου για τον τρόπο γραφής και σύνταξης μιας πρωτότυπης εργασίας. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει κατανόηση και γνώση των χρήσεων και του τρόπουαναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας(βιβλιογραφική ενημέρωση, αρχειοθέτηση άρθρων). Επίσης θα έχει γνώση των βασικών αρχών για τα είδη ιατρικής έρευνας (ερευνητική ιδέα, πρωτόκολλο, δεοντολογία) καθώς και πως διαβάζεται μία ιατρική εργασία. Τέλος θα έχει αποκτήσει γνώσεις των βασικών αρχών για την κριτική προσέγγιση ενός δημοσιευμένου ιατρικού άρθρου.

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να σχεδιάζει και να εκτελεί μια πρωτότυπη ιατρική εργασία έρευνα
• να γράφει και να παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον περιστατικό
• να κάνει χρήση της ξένης Γλώσσας στο ιατρικό άρθρο
• να έχει τα εφόδια να επιδιώξει την πρωτότυπη έρευνα (Διδακτορική διατριβή)
• να οργανώνει μια επιστημονική ομιλίας δομώντας τις διαφάνειες με τον κατάλληλο τρόπο
• να προσεγγίζει κριτικά μια δημοσιευμένη εργασία σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων και να προβαίνει σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της
• να χρησιμοποιεί το κατάλληλο επιστημονικό ύφος σε ιατρικό άρθρο
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναζήτηση ιατρικής βιβλιογραφίας αλλά και για την κριτική αποτίμηση δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Ιατρική Γραφή και Λόγος. ΚΙ Γουργουλιάνης- Β. Τσακρακλίδης, Εκδόσεις Βήτα
• Υλικό από το διαδίκτυο


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο