ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – PBL

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – PBL

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ1301

Υπεύθυνος Καθηγητής: Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΠΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική (Ωστόσο προσφέρεται η δυνατότητα διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα στους αλλοδαπούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων).Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (Power Point) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Το μάθημα γίνεται με παρουσιάσεις PPT (θεωρία)και με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Power Point. Τέλος το Email του υπευθύνου του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και πολλαπλών επιλογών (50-100%). Συμμετοχή σε εργασίες (0-50%).
Τέλος, διατίθεται ειδικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση από τους φοιτητές εκάστου εκ των διδασκόντων, αφενός για κάθε μία από τις παραδόσεις των 2ώρων μαθημάτων (1 φορά/εβδομαδιαίως). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι: να εισαγάγει τους φοιτητές στη νεφρολογία και συγκεκριμένα στην παρουσίαση νεφρολογικών περιστατικών και ασθενών με αρτηριακή υπέρταση και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να αναλύουν την κάθε περίπτωση με μεθόδους ιατρικής και μάθησης βασισμένης στο πρόβλημα (PBL). Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά εφόδια για την αυτόνομη κατανόηση των περιστατικών αυτών.
Οι στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Να κατανοήσει ο φοιτητής τον τρόπο με τον οποίο μέσω αυτόνομης βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης βασικών γνώσεων, κυρίως από τις «προκλινικές» ειδικότητες (ανατομία, φυσιολογία, βιοχημεία και γενετικής), οδηγούμαστε στην κατανόηση της κλινικής εικόνας και στην ορθή αντιμετώπιση και θεραπεία, ενός νεφρολογικού περιστατικού.
Να κατανοήσει ο φοιτητής την συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και ατομικά τη δημιουργικότητά του.
Να συντάσσει ατομικές ή ομαδικές εργασίες σχετικές με την κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να προσεγγίζει το (νεφρολογικό) πρόβλημα μέσω συζήτησης στην ομάδα, παράλληλα ενεργοποιώντας με ευέλικτο τρόπο τις προηγούμενες γνώσεις του
• να κάνει χρήση του διαδικτύου για μια τεκμηριωμένη βιβλιογραφική μελέτη
• να γράφει και να παρουσιάζει εργασίες ανασκόπησης ενός θέματος ατομικά και ομαδικά• να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να διερευνήσει βιβλιογραφικά ένα συγκεκριμένο θέμα που προκύπτει από το αρχικό πρόβλημα
• Να έχει τα εφόδια για να αφομοιώσει τις βασικές αρχές της κλινικής νεφρολογίας.
• Να συνδυάζει εκδηλώσεις με εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα για να διαγνώσει νεφρικές παθήσεις.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Θέματα Νεφρολογίας, Ιωάννης Στεφανίδης, ISBN 978-618-84150-4-1.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. The New England Journal of Medicine
2. The Lancet
3. Annals of Internal Medicine
4. JAMA Internal Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο