ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ2001

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος «Παθολογική Ανατομική του Αιμοποιητικού Συστήματος» συνίσταται από διαλέξεις. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά και μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pathology.department@uth.gr

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική/Αγγλική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.

Παρουσίαση εργασίας/βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Τα θέματα προτείνονται από το διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου και οι φοιτητές αναλαμβάνουν την μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση ενός θέματος που θα επιλέξουν.

Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων:
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Προφορική εξέταση για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής σύγχρονες γνώσεις στο πεδίο της Αιμοπαθολογοανατομίας και να εξοικειωθεί με την διαγνωστική προσέγγιση των αιματολογικών νοσημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της ταξινόμησης των νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού και του λεμφικού ιστού
• Έχει γνώση των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση αυτών
• Διακρίνει τις ξεχωριστές κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες στην αιμοπαθολογοανατομία
• Χρησιμοποιεί τη μικροσκοπική εικόνα για την διάγνωση λεμφωμάτων και αιμοποιητικών νοσημάτων
• Οργανώνει και να αναλύει τα δεδομένα από την ανοσοϊστοχημεία και τις μοριακές τεχνικές για την αιματολογική διάγνωση.
• Χρησιμοποιεί επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ενημερώνεται για τις νέες γνώσεις που αφορούν στην αιματολογία/παθολογική ανατομική αιμοποιητικού.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στη μελέτη, παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παρουσιάσει εργασία/ βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα δεδομένο θέμα.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων- ενδιαφερόντων κλινικών περιπτώσεων.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/ MED_U_203/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Μ Ιωάννου, Π. Κορκολοπούλου. Θέματα Παθολογικής Ανατομικής Αιμοποιητικού συστήματος. Έκδοση: 1/2020, Εκδόσεις ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. AV Hoffbrandt, PAH Moss, Βασική Αιματολογία, Έκδοση: 7η/2020, Εκδόσεις Παρισιάνου

Άλλα συγγράμματα:
ΟΧΙ
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΧΙ
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΟΧΙ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο