ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0107

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Αντώνιος Γούναρης, Αλέξανδρος Δαπόντε, Αντώνιος Γκαράς

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες παρουσιάζουν σε μικρές ομάδες διαλέξεις που αναπτύσσουν την θεματολογία του μαθήματος • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα και τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμα στις γραμματείες της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του με παρουσίαση ( 70%) και σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30%).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην εκ μέρους των φοιτητών:
• Κατανόηση της παθολογίας της κύησης
• Κατανόηση των επιπλοκών της κύησης στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εμβρύου
• Απόκτηση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη αναγνώριση καταστάσεων που δυνητικά είναι απειλητικές για την έγκυο και το έμβρυο
• Να παρουσιάσει συνοπτικά επικαιροποιημένα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα περιγεννητικής φροντίδας με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες κυρίως του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ
• Να αποτυπώσει την Ελληνική πραγματικότητα και τις απαιτούμενες διαφοροποιήσεις και προσαρμογές των αντίστοιχων διεθνών συστάσεων στη χώρα μας
• Να αναδείξει ορθές πρακτικές στην παροχή περιγεννητικής φροντίδας, οι οποίες θεωρείται από τους επαγγελματίες του τομέα ότι μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Να εντοπίσει αδυναμίες/κενά του συστήματος, αλλά ενδεχομένως και αναποτελεσματικές πρακτικές της καθημερινότητας, όπως επισημαίνονται από τους ίδιους τους επαγγελματίες του τομέα
Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν σε μικρές ομάδες θεματολογία που αφορά την κύηση και τα προβλήματα της καθώς και πως αυτά επηρεάζουν το έμβρυο και το νεογνό τόσο άμεσα όσο και στο μέλλον.
Η παρουσίαση των περιστατικών θα δώσει την δυνατότητα να γνωρίσει ο φοιτητής τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών που αφορούν την περιγεννητική περίοδο και πώς η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών ειδικοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Γενικές Ικανότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ
1. Νεογέννητο υψηλού κινδύνου του Χ. Κώσταλου, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας
2. Μαιευτικά προβλήματα και λύσεις του Γ. Ιατράκη, έκδοση 1η (2016)

Περιοδικά
1. Perinatal Journal
2. Journal of Perinatology
3. Paediatric and Perinatal Epidemiology
4. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο