ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ / ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ / ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ / ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0301

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελένη Αρναούτογλου, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΑ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣA

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ» συνίσταται από διαλέξεις και κλινική άσκηση. Οι παρουσίες στις διαλέξεις και στην κλινική άσκηση είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις με βάση τα κλινικά σενάρια αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών. • Ανακοινώσεις , πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.

Α. Στην κλινική άσκηση: Συνεχής αξιολόγηση:
Η συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις γίνεται με συνεχή αξιολόγηση. Η επιτυχής συμμετοχή στην άσκηση πιστοποιείται από την υπογραφή του διδάσκοντος.

Β. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Συνεχής αξιολόγηση χωρίς τελικές εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρεωτική παρακολούθηση των διαλέξεων και της κλινικής άσκησης, με δικαίωμα δύο συνολικά απουσιών.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από τη συνεχή αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και της κλινικής άσκησης.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό τμήμα της μελέτης της θεραπείας πόνου και των επιδράσεων του σε όλα τα επίπεδα στη ζωή των ασθενών, ενώ ασχολείται και με τις βασικές αρχές της παρηγορικής/ανακουφιστικής φροντίδας

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν την αναγνώριση των διαφορετικών ειδών του πόνου, την αξιολόγηση της έντασης του πόνου, τη δομημένη φαρμακολογική και μη φαρμακολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση του, που θα έπρεπε να είναι σε θέση να προσεγγίζουν όλοι οι γιατροί ανεξαρτήτου ειδικότητας.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ορθής εκτέλεσης και εκτίμησης του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, των συμπτωμάτων και της σημειολογίας και των αντίστοιχων απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ορθή κλινική πρακτική που αφορά τη βασική διερεύνηση και αντιμετώπιση του πόνου, καθώς ο πόνος συνυπάρχει με πολλές συνοσηρότητες, επηρεάζοντας πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, πέραν από τις αμιγώς ιατρικές.

Οι φοιτητές, μετά από επιτυχή εξέταση, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Θεραπείας Χρόνιου Πόνου (επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών της Θεραπείας Πόνου, των φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών προσεγγίσεων, και των βασικών αρχών της
Παρθγορικής/Ανακουφιστικής Φροντίδας.
• Μπορεί να συννεργαστεί με τους συμφοιτητές του στα πλαίσια κλινικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση βασικών και εξειδικευμένων κλινικών πράξεων που αφορούν στην θεραπεία του χρόνιου πόνου

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσέγγιση σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Λήψη ιστορικού
• Φυσική εξέταση
• Ορθή διαγνωστική, φαρμακευτική και θεραπευτική προσέγγιση
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


URL Μαθήματος : eClass

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Εγχειρίδιο Θεραπείας Πόνου, κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ: 22767595
IASP Guidelines, WHO Treatment Guidelines on Pain
Clinical Practice Guidelines-APS

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο