ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ2003

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτηρίου Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Διδασκαλία μέσω της ζωής (διαλέξεις σε αμφιθέατρο/ εργαστηριακές ασκήσεις σε αίθουσα εργαστηρίου) ή απομακρυσμένο λόγω ειδικών συνθηκών (COVID-19) Εξετάσεις: Γραπτές (ζωντανά σε αμφιθέατρο – από απόσταση λόγω ειδικών συνθηκών) Η παρακολούθηση Εργαστηριακών Πρακτικών και Σεμιναρίων/Φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο των διαλέξεων περιγράφεται παραπάνω. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού της διάλεξης, την ηλεκτρονική ενημέρωση και την παροχή συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. ΕΙΔΙΚΑ: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. MS powerpoint) για την προετοιμασία υλικού διάλεξης και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτικό συμπληρωματικό υλικό & επιπλέον βιβλιογραφία), το εκπαιδευτικό υλικό (κλινικές περιπτώσεις), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες κάθε διάλεξης καθώς και σχετικά βίντεο και επιστημονικά άρθρα που διατίθενται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά στους φοιτητές μέσω του συστήματος e-class του πανεπιστημίου μας. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το τμήμα Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ιατρικής Σχολής • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. MS excel) για τη στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των μαθητών. Ανακοινώσεις, πληροφορίες κ.λπ. είναι διαθέσιμες online μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail (embryology-histologylab@uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γραπτό τεστ στα μέσα του εξαμήνου με 7 ερωτήσεις και επίλυση προβλημάτων.
Η συμμετοχή των μαθητών στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής συμμετοχή στο πρακτικό πιστοποιείται με τις υπογραφές των εκπαιδευτών στις γραπτές εκθέσεις. εξετάσεις.
Β. Στα Φροντιστήρια: Προφορική Παρουσίαση, Προφορική Εξέταση
Σε κάθε φροντιστήριο, οι μαθητές προετοιμάζουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις εξεταζόμενες κλινικές περιπτώσεις και τις συζητούν με τους καθηγητές. Η επίδοση των μαθητών κατά τη διάρκεια των φροντιστηρίων λαμβάνεται υπόψη στην τελική αξιολόγηση. Το υλικό των φροντιστηρίων εξετάζεται μαζί με τη διάλεξη.
Γ. Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων:: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διαρκούν 2 ώρες και αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το υλικό που θα εξεταστεί είναι διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό όπως περιγράφεται παραπάνω.
Τελικός βαθμός:
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος και του βαθμού των Εργαστηριακών γραπτών εξετάσεων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου εμβρύου ρυθμίζεται μέσω κλιμακωτής έκφρασης γονιδίων.
Τα ανθρώπινα έμβρυα αναπτύσσουν τα πολύπλοκα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά μέσω προοδευτικής αλλαγής-μετατροπής απλούστερων προδρόμων μορφών. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή διεργασία ονομάζεται επιγένεση. Η επιγενετική ανάπτυξη του ανθρωπίνου εμβρύου ρυθμίζεται μέσω κλιμακωτής έκφρασης γονιδίων που με τη σειρά τους επάγουν την έκφραση άλλων γονιδίων – μια συνεχή αλυσίδα έκφρασης – που οδηγεί στη σωστή τελικά δημιουργία των χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου εμβρύου. Σε περίπτωση αποτυχίας, αλλαγής κατεύθυνσης, υπερβολικής ή ελαττωματικής απάντησης προκύπτουν οι διαμαρτίες των οργάνων που εξηγούνται η κάθε μια από το στάδιο που συνέβη η παρεκτροπή.
Το μάθημα μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αλλαγές που συμβαίνουν στην αρχή της ζωής που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε συγγενείς διαμαρτίες, των οποίων η γνώση είναι χρήσιμη και συνδέεται με όλες τις βασικές Ιατρικές Ειδικότητες.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση της διαταραχής των αρχών της Εμβρυολογίας, και της Οργανογένεσης που οδηγούν σε γένεση συγγενών διαμαρτιών, και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές κλινικές έννοιες της συγγενούς διαταραχής της ανάπτυξης των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών/τριών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρού.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές/τριες της σημασίας της διαταραχής της επιγένεσης και των μηχανισμών της .

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :
• Έχει κατανόηση και γνώση των βασικών αρχών της επιγένεσης στην Εμβρυολογία, και την Οργανογένεση, καθώς και να γνωρίζει τους επιμέρους μηχανισμούς που οδηγούν στις κυριότερες συγγενείς ανωμαλίες.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές στην επιγενετική κλιμακωτή έκφραση ανά σύστημα.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος γνωρίζει τη παθοφυσιολογία και εξηγεί εμβρυολογικά τις συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριες του/της για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ» έχει ως βασικούς στόχους:
• Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή/τριας – μελλοντικού/κής ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
• Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
• Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.
Τέλος στοχεύουμε στη σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο Πανεπιστήμιο μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
• Εμβρυολογία του ανθρώπου, Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: W.Larsen, Έκδοση: 3η/2003.
• ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Εμβρυολογία του Ανθρώπου-Από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση. Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Moore Keith, Έκδοση: 1η/2019, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Άλλα συγγράμματα:
……..
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
……..
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
…….


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο