ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0950

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βαρβάρα Μουχτούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «Επιδημιολογία και Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων – Παγκόσμιες Απειλές Δημόσιας Υγείας» συνίσταται από διαλέξεις και φροντιστήρια. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή. Χρήση Τ.Π.Ε (e mail) στην επικοινωνία με τους Φοιτητές. Προβολή εκπαιδευτικών video σχετικών με την εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
Μέθοδοι αξιολόγησης: γραπτή ατομική εργασία.
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με κατάθεση γραπτής εργασίας σχετικής με θέματα διεθνούς δημόσιας υγείας. Η κατάθεση της εργασίας γίνεται στο τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση της εργασίας καθορίζει το 100% της βαθμολογίας του φοιτητή.
Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται-στο τέλος του εξαμήνου- μέσω της συμπλήρωσης από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία του εν λόγω μαθήματος, όσο και για τις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες κατά την άποψή τους. Οι απαντήσεις των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές ιατρικής βασικές γνώσεις που αφορούν την επιδημιολογία και την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων και τον κίνδυνο διασυνοριακής εξάπλωσής τους, καθώς και το πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικοί στόχοι
Ειδικοί στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις αλλά και την σε βάθος κατανόηση σχετικά με την επιδημιολογία και την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων με έμφαση στις παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα θα επιδιωχθεί η μετάδοση γνώσης σχετικά με τα βασικά παθογόνα, την ενδημικότητα, θνησιμότητα, θνητότητα, το υποδόχο (δεξαμενή) των παθογόνων, το χρόνο επώασης και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου (εθνικά και διεθνή). Επιπλέον, θα αναλυθεί το πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού στην παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια.

Ακόμη επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες προκειμένου να αναζητούν και να επεξεργάζονται κριτικά βιβλιογραφικά δεδομένα.

Επιπρόσθετος ειδικός σκοπός του μαθήματος είναι –μέσω της προαιρετικής εκπαιδευτικής επίσκεψης σε χώρα της Αφρικανικής Ηπείρου- οι φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες και εμπειρία παροχής εποπτευόμενης ιατρικής βοήθειας σε κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση των βασικών στοιχείων της επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων, του κινδύνου διασυνοριακής εξάπλωσής τους, καθώς και των συλλογικών και ατομικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.
• Εφαρμόσει τις αρχές πρόληψης και ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων και να τις προσαρμόσει λαμβάνοντας υπόψη δεδομένες πραγματικές συνθήκες.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές στους τρόπους μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων, και την γεωγραφική μεταβλητότητα στην εμφάνισή και πρόγνωσή τους, ενώ θα μπορεί να διακρίνει τους βαθμούς αποτελεσματικότητας των ποικίλων εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσει προκειμένου να παρέχει ιατρική και συμβουλευτική βοήθεια στο πλαίσιο πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων υπό επίβλεψη (εμβολιασμοί) σε κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών.
• Αναλύει κριτικά τα ευρήματα μελετών σχετικά με την επιδημιολογία και πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων με έμφαση σε θέματα παγκόσμιας δημόσιας υγείας.
• Μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση και ερμηνεία της διεθνούς βιβλιογραφίας στο πεδίο της επιδημιολογίας και πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων και των παγκόσμιων απειλών δημόσιας υγείας.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του προκειμένου να παρέχει στο πεδίο εποπτευόμενη ιατρική και συμβουλευτική βοήθεια στο πλαίσιο πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων σε κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/modules/contact/index.php?course_id=879

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Tζένη Κουρέα- Κρεμαστινού. Δημόσια Υγεία
2. Control of Communicable Diseases Manual. David L. Heymann. 2015. American Public Health Association.
3. M. Αρβανιτίδου-Βαριωνά. Υγιεινή και Επιδημιολογία. 2023.
4. International health regulations (2005) – 3nd ed. World Health Organization. 2016.
5. Norman Noah. Controlling communicable disease. London School of Hygiene and Tropical Medicine. 2011.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Emerging Infectious Diseases, WHO Bulletin, Epidemiology and Infection


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο