ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΞΓ0202

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρα Νίκου, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Δια ζώσης Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω e-class Χρήση Η/Υ, Power point, χρήση διαδικτύου, ήχου και εικόνας χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογών για ανταλλαγή μηνυμάτων (viber,…) στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική γραπτή αξιολόγηση γίνεται πάνω στα κείμενα και την ορολογία που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά, συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα.

Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
• η ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής Γαλλικής ορολογίας για θέματα της ιατρικής καθημερινότητας,
• η κατανόηση της έννοιας των ιατρικών όρων βασισμένη στην αναγνώριση του προθέματος, της ρίζας και του επιθέματος μιας λέξης,
• η εξοικείωση των φοιτητών με ορολογία σχετική με τη βασική ανατομία του ανθρώπινου σώματος και τις βασικές λειτουργίες της και
• η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική ιατρική ορολογία της βιολογίας, της βιοχημείας και της φυσικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις συντακτικές και γραμματικές δομές της Γαλλικής γλώσσας.
• Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την υγεία.
• Κατανοεί απλά κείμενα ιατρικού περιεχομένου.
• Παρατηρεί και να κατανοεί την ανατομική προβολή διαφόρων συστημάτων.
• Κατανοεί την έννοια ιατρικών όρων αναγνωρίζοντας το πρόθεμα, τη ρίζα και το επίθεμα μιας λέξης.

Γενικές Ικανότητες
Ανάπτυξη ικανότητας ορθών παρατηρήσεων
Ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη εργασία.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Ανάπτυξη της ικανότητας για ομαδική εργασία.
Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Berdague -Boutet E., 2010, Anatomie et vocabulaire medical, Editions Estem
Bouillard Marie Laure, Manetti Maria Pia, 2008, PREPADELF A2 GRAMMAIRE, Εκδ. ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ ΑΕ
Γαλλοελληνικο λεξικό, 2016, Εκδ. Πατακης Larousse
Manuila, L.-Lewalle, P. –Nicoulin, M., Ιατρικό Λεξικό –Γαλλοελληνικό Ερμηνευτικό Λεξικό Ιατρικών Όρων, Παρισιάνου 2007
Σιούτη Α., Αλικιώτη Α., 2016, Le grenier de la grammaire-Η σοφίτα της Γραμματικής, Εκδ. Γρηγόρη

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net
https://lebaobabbleu.com/


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο