ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0901

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρου Κυριακή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Τσούγκος Ιωάννης, Κουτσιαρής Αριστοτέλης, Καρπέτας Γεώργιος, Κυλινδρής Θωμάς

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, εκπαίδευση και εξάσκηση στο εργαστήριο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Χρήση προσωπικών σταθμών εργασίας (ΗΥ) ανά άτομο. Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class για την ενημέρωση των φοιτητών, την προβολή και διάθεση των διαφανειών των διαλέξεων, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού την ανάθεση και λήψη εργασιών προς τους φοιτητές.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
Δημόσια παρουσίαση εργασίας,
Επίλυση προβλημάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα εμβαθύνει στις χρήση των ΤΠΕ που και των εφαρμογών τους στον ιατρικό κλάδο.
H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των μεθόδων και σχημάτων αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών στις βιοιατρικές επιστήμες. Επίσης, αναφέρεται στην ανάγκη υιοθέτησης προτύπων αναπαράσταση και μετάδοσης δεδομένων και ιατρικών πληροφοριών καθώς και στην παρουσίαση αυτών. Εισάγεται η έννοια της αλληλεπίδρασης του γνωσιακού αυτού πλέγματος με τον άνθρωπο με τη χρήση φυσικής γλώσσας αλλά και με τις μηχανές (ΗΥ).

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των διαθέσιμων δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στη δημιουργία, αποθήκευση, διάδοση και χρήση της δομημένης ιατρικής γνώσης καθώς και στην επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών στη διευκόλυνση του ιατρικού έργου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώσει πως καταρτίζεται ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς.
• Κατανοεί την ανάγκη χρήσης προτύπων για την περιγραφή των διαγνωστικών, θεραπευτικών ενεργειών και των ανατομικών πληροφοριών.
• Κατανοεί τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας και που απορρέουν από τη συγκέντρωση ιατρικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα.
• Έχει γνώση των διαφορετικών κωδικοποιήσεων διάγνωσής και προσδιορισμού που χρησιμοποιούνται.
• Έχει γνώση της ανάγκης και της λειτουργίας των βάσεων ιατρικών δεδομένων.
• Κατανοεί την έννοια της μοντελοποίησης των κλινικών εργασιών.
• Χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων και γνώσης για την ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA112/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy “Εισαγωγή στη Πληροφορική» Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική 2014.
Ed. Shortlife, Cimino J. Βιοπληροφορική Εφαρμογές υπολογιστών στη φροντίδα υγείας και τη βιοιατρική. Broken Hill Publishers 2013.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο