ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ2300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζόγλου Χρυσή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Κ. Γουργουλιάνης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Διδασκαλίας: Ελληνική Εξετάσεων: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις Τεχνικές Βιωματικής Μάθησης Οι παρουσίες στις διαλέξεις και στις τεχνικές βιωματικής μάθησης δεν είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Το πρόγραμμα διαλέξεων, οι μαθησιακοί στόχοι, η σχετική βιβλιογραφία, τα αρχεία παρουσίασης των διαλέξεων, όπως και όλες οι σχετικές με το μάθημα πληροφορίες αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.uth.gr.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι Αξιολόγησης: Τελική προφορική εξέταση σε θέματα κρίσης και ανάλυσης στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση της ανάγκης διακοπής και μη έναρξης του καπνίσματος, αφού το κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη και μία από τις συχνότερες αιτίες πρώιμης και επιτρεπτής νοσηρότητας και θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για το πολυδιάστατο πρόβλημα του εθισμού στη νικοτίνη.
Επίσης, αναφέρεται στην πολυπλοκότητα του εθισμού, που για την αντιμετώπιση του απαιτεί ποικίλες προσεγγίσεις από το βιολογικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο της συμπεριφοράς. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αναπτύξει δεξιότητες με στόχο την προσέγγιση και την επικοινωνία με τους καπνιστές, όπως επίσης και την παροχή οργανωμένης και αποτελεσματικής βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της διακοπής του του καπνίσματος στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του γιατρού όλων των ειδικοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τη χρονιότητα της εξάρτησης από τη νικοτίνη και τα κύρια βήματα των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διακοπή του καπνίσματος.
• Παρέχει αποτελεσματική συμβουλευτική παρέμβαση στους καπνιστές είτε είναι κινητοποιημένοι είτε όχι για διακοπή του καπνίσματος.
• Αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες στην επικοινωνία με τους καπνιστές και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που θα αποκτήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
• Παίρνει μια στάση ενσυναίσθησης προς τον καπνιστή.
• Προετοιμάζει τους καπνιστές για διακοπή του καπνίσματος, συζητώντας τα κυριότερα εμπόδια για την επιτυχία στη διακοπή και βοηθώντας στην οργάνωση ενός πλάνου για τη διακοπή του καπνίσματος.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Λήψη αποφάσεων.
Αυτόνομη εργασία.
Ομαδική εργασία.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Επιστημονικά άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο