ΝΕΦΡΟΣ- PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΦΡΟΣ- PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΦΡΟΣ- PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ1300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική (Ωστόσο προσφέρεται η δυνατότητα διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα στους αλλοδαπούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων).Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (Power Point) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Το μάθημα γίνεται με παρουσιάσεις PPT (θεωρία)και με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Power Point. Τέλος το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και πολλαπλών επιλογών (50-100%). Συμμετοχή σε εργασίες (0-50%)

Τέλος, διατίθεται ειδικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση από τους φοιτητές εκάστου εκ των διδασκόντων, αφενός για κάθε μία από τις παραδόσεις των 2ώρων μαθημάτων (1 φορά/εβδομαδιαίως). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις γνώσεις τις σχετικές με τη φυσιολογία του νεφρού και την παθοφυσιολογία των νεφρολογικών παθήσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της νεφρικής λειτουργίας, τους παθογενετικούς μηχανισμούς της οξείας ή χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, τις παθήσεις του νεφρικού παρεγχύματος, τις νεφρικές εκδηλώσεις σε συστηματικά νοσήματα και τις συγγενείς νεφροπάθειες. Ταυτόχρονα θα γίνει παρουσίαση νεφρολογικών περιστατικών ή περιστατικών με υπέρταση με παρουσίαση των στοιχείων από τους φοιτητές με ατομικές ή ομαδικές εργασίες και ανάλυση βασισμένη στο πρόβλημα που τίθεται στην κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένος στόχος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να συνθέτουν και να αναλύουν την κάθε περίπτωση με μεθόδους ιατρικής και μάθησης βασισμένης στο πρόβλημα (PBL).
Οι στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Να κατανοήσει ο φοιτητής τον τρόπο με τον οποίο μέσω αυτόνομης βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης βασικών γνώσεων, κυρίως από τις «προκλινικές» ειδικότητες (ανατομία, φυσιολογία, βιοχημεία και γενετικής), οδηγούμαστε στην κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών και της παθοφυσιολογίας που υπόκειται καθενός νεφρολογικού περιστατικού. Να κατανοήσει ο φοιτητής την συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και ατομικά τη δημιουργικότητά του.
Να συντάσσει ατομικές ή ομαδικές εργασίες σχετικές με την κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :
Χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• Να προσεγγίζει το (νεφρολογικό) πρόβλημα μέσω συζήτησης στην ομάδα, παράλληλα ενεργοποιώντας με ευέλικτο τρόπο τις προηγούμενες γνώσεις του
• Να κάνει χρήση του διαδικτύου για μια τεκμηριωμένη βιβλιογραφική μελέτη
• Να γράφει και να παρουσιάζει εργασίες ανασκόπησης ενός θέματος ατομικά και ομαδικά
• Να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να διερευνήσει βιβλιογραφικά ένα συγκεκριμένο θέμα που προκύπτει από το αρχικό πρόβλημα
• Να έχει εφόδια για να αφομοιώσει τις βασικές αρχές της φυσιολογίας του νεφρού και της παθοφυσιολογίας στη νεφρολογία.
• Να συνδυάζει εκδηλώσεις με εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα για να κατανοήσει την παθογένεια των νεφρικών παθήσεων.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Θέματα Νεφρολογίας, Ιωάννης Στεφανίδης, ISBN 978-618-84150-4-1.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. The New England Journal of Medicine
2. The Lancet
3. Annals of Internal Medicine
4. JAMA Internal Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο