Νέα Τμήματος Ιατρικής

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λάρισα, 4 Μαρτίου 2024
Αρ. πρωτ.: 1319

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων
για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου
«Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης»
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Στη Λάρισα, σήμερα την 4η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου «Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, αφού έλαβε υπόψη του:
α. Το άρθρο 48 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
β. Το άρθρο 4/Β ́ της 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των
εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»
γ. Το άρθρο 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
δ. Την υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» (Β ́5244)
ε. Την υπ’ αρ. 1298/25.01.2024 προκήρυξη του Διευθυντή του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ, Καθηγητή Χριστάκη Χατζηχριστοδούλου, για διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης» με τριετή θητεία από
29.04.2024 έως 28.04.2027.
στ. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων.

Α. Εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου «Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων
για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου
«Ιατρική Πληροφορική και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης»
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– Τσούγκος Χρυσοβαλάντης – Ιωάννης του Μελετίου (υπ’ αρ. πρωτ.:1316/16-02-2024)

Διαπιστώνουμε

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω υποψηφίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του, δε συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.

Ανακηρύσσουμε

ως υποψήφιο, με βάση την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον – Τσούγκο Χρυσοβαλάντη – Ιωάννη του Μελετίου

Β. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη Ζεύς» την 21η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024, ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ..
Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κλινικοεργαστηριακός. Ανακήρυξη υποψηφιότητας Δντή Ε.Ι.Π.Ε.Β.Α.

Ο Διαχειριστής (Ο.Δ.Ε.)
Διευθυντής Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο