Νέα Τμήματος Ιατρικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

Λάρισα 12.04.2024

Αρ. Πρωτ.: 2003

Προς:

Διευθυντή

Τομέα Βασικών Επιστημών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών

Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητή κ.  Παναγιώτη Λιάκο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών στη Συνέλευση του

Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022), «1. Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι από εκατό (100) έως και διακόσια (200)..»,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄, της 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.), ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 5220/τ. Β΄/07.10.2022),
  3. Την 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας «Δ. Συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. – Ανάδειξη και λειτουργία μονοπρόσωπων οργάνων ακαδημαϊκών μονάδων»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
  5. Την αριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).
  6. Το ΦΕΚ 785/ΥΟΔΔ/31-12-2022 περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία δύο (2) ετών από 1-9-2022 έως 31-8-2024.
  7. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 79 και 80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)

Προκηρύσσει 

Εκλογές την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, με ώρα έναρξης 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.  για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  από 01.09.2024 έως 31.08.2025, με ετήσια θητεία.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα το ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, από το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 έως  και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024 και ώρα 14:30 μ.μ.. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr , η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Οι εκπρόσωποι μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται ανά Τομέα και ο αριθμός των εκπροσώπων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4957/2022 «στο είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι από εκατό (100) έως και διακόσια (200)..»

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον Τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών.

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στον Τομέα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Ως Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα ορίζεται ο Διευθυντής Τομέα. Το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους τους υποψηφίους.

Ως εκπρόσωποι ανά Τομέα εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5220).

Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Η προκήρυξη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα στη Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη για εκπροσώπους ΔΕΠ στη ΣΤΙ – Τομέα Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών 2024-2025

Αίτηση ΔΕΠ ΤΙ για εκπρόσωπο σε ΣΤΙ

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΠ

Κατάλογος ΔΕΠ Ιατρικής

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, MD, PhD

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο