Νέα Τμήματος Ιατρικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

Λάρισα 12.04.2024

Αρ. Πρωτ.: 2002

Προς:

τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

του Τμήματος Ιατρικής , ΣΕΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του  στη Συνέλευση του

Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής , έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022), «1. Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι από εκατό (100) έως και διακόσια (200)..», ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄, της 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.), ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 5220/τ. Β΄/07.10.2022),
  3. Την 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας «Δ. Συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. – Ανάδειξη και λειτουργία μονοπρόσωπων οργάνων ακαδημαϊκών μονάδων»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
  5. Την αριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).
  6. Το ΦΕΚ 785/ΥΟΔΔ/31-12-2022 περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία δύο (2) ετών από 1-9-2022 έως 31-8-2024.
  7. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 79 και 80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)

Προκηρύσσει 

Εκλογές την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024, με ώρα έναρξης 09.00 π.μ.-12.00 μ.μ. για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα το ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, από το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 έως  και την Κυριακή 12 Μαΐου 2024 και ώρα 14:30 μ.μ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπου από την κατηγορία μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του  αποτελείται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.  Από το εκλεκτορικό σώμα εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή που υπηρετεί ο εκλογέας. Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας, εάν η εκλογική διαδικασία αφορά ακαδημαϊκή μονάδα, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Ως Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι. ή την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ανά κατηγορία. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών ανά κατηγορία προσωπικού είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος ανά κατηγορία προσωπικού, το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, και ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5220).

Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Εντός επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, από το σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ αυτών ένας (1) εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4957/2022 ή την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 αντίστοιχα. Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Η προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του  στη Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη για εκπροσώπους ΕΤΕΠ στη ΣΤΙ 2024-2025

Αίτηση υποψηφιότητας ΕΤΕΠ για εκπρόσωπος στη ΣΤΙ

Υπεύθυνη Δήλωση

Κατάλογος ΕΤΕΠ Ιατρικής

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, MD, PhD

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος

 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο